Language of document : ECLI:EU:C:2004:534

Vec C‑382/02

Cimber Air A/S

proti

Skatteministeriet

(návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Vestre Landsret)

„Šiesta smernica o DPH – Článok 15 body 6, 7 a 9 – Oslobodenie vývozu mimo územia Spoločenstva od dane – Pojem lietadla používaného leteckými spoločnosťami vykonávajúcimi najmä medzinárodnú dopravu – Oslobodenie od dane pre zásobovanie určené na vnútroštátne lety“

Abstrakt rozsudku

Daňové ustanovenia – Harmonizácia právnych predpisov – Daň z obratu – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Oslobodenia upravené v šiestej smernici – Oslobodenia určitých plnení týkajúcich sa lietadiel používaných leteckými spoločnosťami vykonávajúcimi najmä medzinárodnú dopravu za odplatu – Pôsobnosť – Plnenia týkajúce sa lietadiel vykonávajúcich vnútroštátnu dopravu – Začlenenie – Pojem „spoločnosť vykonávajúca najmä medzinárodnú dopravu“ – Posúdenie vnútroštátnymi súdmi

(Smernica Rady 77/388, čánok 15 body 6, 7 a 9)

Ustanovenia článku 15 bodov 6, 7 a 9 smernice 77/388 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu, ktorý od dane z pridanej hodnoty oslobodzuje určité plnenia týkajúce sa lietadiel používaných leteckými spoločnosťami vykonávajúcimi najmä medzinárodnú dopravu za odplatu, sa musia vykladať v tom zmysle, že dodávky tovarov a služieb, uvedené v týchto ustanoveniach, lietadlám, ktoré letecké spoločnosti vykonávajúce najmä medzinárodnú leteckú dopravu používajú na vnútroštátne lety, sú oslobodené od dane z pridanej hodnoty.

Za leteckú spoločnosť vykonávajúcu najmä medzinárodnú dopravu za odplatu v zmysle už citovaného článku 15 bodu 15, je potrebné v každom prípade považovať spoločnosť, ktorej činnosti na inej ako medzinárodnej úrovni majú citeľne menší význam ako jej medzinárodné činnosti. V tejto súvislosti je úlohou vnútroštátnych súdov, aby posúdili vzájomný pomer medzinárodných činností tejto spoločnosti a jej činností na inej ako medzinárodnej úrovni. Pri tomto posúdení možno vziať do úvahy všetky kritériá, ktoré poukazujú na relatívny rozsah dotknutého druhu dopravy, najmä kritérium obratu.

(pozri body 30, 39 – 40, body 1 – 2 výroku)