Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 22. martā iesniedza Obvodní soud pro Prahu 1 (Čehijas Republika) – České dráhy a.s.

(Lieta C-222/21)

Tiesvedības valoda – čehu

Iesniedzējtiesa

Obvodní soud pro Prahu 1

Pamatlietas puses

Prasītāja: České dráhy a.s.

Prejudiciālie jautājumi

Vai valsts tiesiskais regulējums, kāds tas ir paredzēts zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (Likums Nr. 99/1963 par Civilprocesa kodeksu; turpmāk tekstā – “CPK”) piektajā daļā, atbilst prasībām par regulatīvās iestādes lēmuma pārskatīšanu tiesā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/34/ES 1 (2012. gada 21. novembris), ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (turpmāk tekstā – “Direktīva 2012/34”), 56. panta 10. punktu?

Apstiprinošas atbildes uz pirmo jautājumu gadījumā – vai tas, ka regulatīvās iestādes lēmumi par infrastruktūras maksas apjomu tiek aizstāti ar spriedumiem pēc lietas būtības, ko pasludina atsevišķas vispārējās jurisdikcijas tiesas procesos, kuros piedalās pieteikuma iesniedzēji un infrastruktūras pārvaldītāji, bet nepiedalās regulatīvā iestāde, atbilst Direktīvas 2012/34 56. panta 6. punktam?

Apstiprinošas atbildes uz pirmo jautājumu gadījumā – vai prasības, kas attiecas uz vienas valsts regulatīvās iestādes izveidošanu dzelzceļa nozarē saskaņā ar Direktīvas 2012/34 55. panta 1. punktu, regulatīvās iestādes funkcijām saskaņā ar Direktīvas 2012/34 56. panta 2., 11. un 12. punktu un regulatīvo iestāžu sadarbību saskaņā ar Direktīvas 2012/34 57. panta 2. punktu, pieļauj, ka regulatīvās iestādes pieņemtie lēmumi par lietas būtību tiktu aizstāti ar atsevišķu vispārējās jurisdikcijas tiesu, kurām nav saistoši regulatīvās iestādes konstatējumi par faktiem, spriedumiem?

____________

1 OV 2012, L 343, 32. lpp.