Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Administrativen sad Veliko (Bulgarien) den 6 april 2021 – ”AGRO – EKO 2013” EOOD mot Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond ”Zemedelie”

(Mål C-217/21)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Administrativen sad Veliko Tarnovo

Parter i det nationella målet

Klagande: ”AGRO – EKO 2013” EOOD

Motpart: Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond ”Zemedelie”

Tolkningsfrågor

Innebär begreppet utbetalning som används i artikel 75.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/20131 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken att ett förfarande som inletts till följd av ett stödanspråk avslutas?

Ska det faktiska mottagandet av det stödbelopp som en jordbrukare sökt likställas med ett positivt beslut från det utbetalande organet på ansökan om aktivering av stödrättigheter, och ska den omständigheten att inga stödbelopp mottagits i samband med att ett offentligt meddelande om de utbetalningar som verkställts med avseende på de berörda åtgärderna publiceras likställas med ett avslag på ansökan om stödrättigheter om personen inte informerades om att förfarandet fortsätter och att nya kontroller ska genomföras?

Innebär fristen enligt artikel 75.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken en skyldighet för medlemsstaterna att slutföra kontrollen av villkoren för stödberättigande innan denna frist löper ut, och är det endast i undantagsfall möjligt att fortsätta denna kontroll?

Utgör en underlåtelse att iaktta fristen enligt artikel 75.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken ett tyst beslut om avslag på ansökan om utbetalning om jordbrukaren inte informerades om att kompletterande kontroller kommer att genomföras och detta inte har dokumenterats skriftligen?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 2013, s. 549).