Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 6 april 2021 – Italy Emergenza Cooperativa Sociale mot Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

(Mål C-214/21)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i det nationella målet

Klagande: Italy Emergenza Cooperativa Sociale

Motpart: Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

Övrig deltagare i rättegången: ANPAS – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze Odv

Tolkningsfråga

Utgör artikel 10 h i direktiv 2014/24/EU1 – och även skäl 28 i nämnda direktiv – hinder för en nationell lagstiftning enligt vilken offentliga myndigheter enbart kan tilldela frivilligorganisationer kontrakt för tillhandahållande av akuta och mycket akuta sjuktransporttjänster, med prioritet, genom överenskommelse – förutsatt att dessa organisationer i minst sex månader har varit inskrivna i det nationella registret för tredje sektorn, är medlemmar i ett nätverk av sammanslutningar och är godkända i enlighet med (eventuell) regional lagstiftning på området, och förutsatt att denna tilldelning säkerställer att tjänsten utförs på ett sätt som bidrar till dess sociala syfte och till målen om solidaritet, under ekonomiskt effektiva och lämpliga villkor samt med iakttagande av principerna om öppenhet och icke-diskriminering – men där kategorin av möjliga tjänsteleverantörer inte inbegriper andra icke vinstdrivande organisationer och, närmare bestämt sociala kooperativ i deras egenskap av icke vinstdrivande sociala företag, däribland sociala kooperativ som delar ut återbäring till medlemmarna med anknytning till allmännyttiga uppdrag i enlighet med artikel 3.2-bis i lagstiftningsdekret nr 112/2017?

____________

1     Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 2014, s. 65).