Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungarn) den 4. november 2015 – Farkas Tibor mod Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alfödi Regionális Adó Főigazgatósága

(Sag C-564/15)

Processprog: ungarsk

Den forelæggende ret

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungarn)

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Farkas Tibor

Sagsøgt: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alfödi Regionális Adó Főigazgatósága

Præjudicielle spørgsmål

Er en afgiftsmyndigheds praksis – der støttes på momslovens bestemmelser, i henhold til hvilke den pågældende myndighed konstaterer en afgiftsforskel, der skal afholdes af køberen af en vare (eller modtageren af en ydelse), såfremt leverandøren (eller tjenesteyderen) udsteder en faktura vedrørende en transaktion, der er underlagt ordningen for omvendt betalingspligt i overensstemmelse med den almindelige afgiftsordning, og angiver og indbetaler den på fakturaen angivne moms til statskassen, og køberen af varen (eller modtageren af ydelsen) fradrager den moms, som denne har betalt til fakturaens udsteder, selv om denne ikke kan gøre brug af fradragsretten for så vidt angår den moms, der er fastlagt som en afgiftsforskel – forenelig med momsdirektivets 1 bestemmelser, navnlig princippet om afgiftsneutralitet og princippet om proportionalitet i forhold til målet om afgiftsneutralitet og forebyggelse af afgiftssvig?

Er sanktionen for at vælge en forkert fremgangsmåde i forbindelse med afgiften forholdsmæssig, såfremt der konstateres en afgiftsforskel, der ligeledes medfører pålæggelse af en momsbøde på 50%, når hverken statskassen har lidt tab, eller der er tegn på misbrug?

____________

1 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28.11.2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347, s. 1).