Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Unkari) on esittänyt 4.11.2015 – Tibor Farkas v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alfödi Regionális Adó Főigazgatósága

(Asia C-564/15)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Tibor Farkas

Vastapuoli: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alfödi Regionális Adó Főigazgatósága

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko arvonlisäverodirektiivin1 säännösten ja erityisesti verotuksen neutraalisuus- ja veropetosten ehkäisemistavoitteen kannalta suhteellisuusperiaatteen mukaisena pidettävä liikevaihtoverolain säännöksiin perustuvaa veroviranomaisen käytäntöä, jonka mukaisesti veroviranomainen vahvistaa tavaran hankkijan (palvelun vastaanottajan) maksettavaksi ”veron erotuksen” siinä tapauksessa, että tavaran luovuttaja (palvelun suorittaja) laatii laskun käännetyn verovelvollisuuden alaan kuuluvasta liiketoimesta välitöntä verovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti, ilmoittaa laskussa liikevaihtoveron määrän ja maksaa veron valtiolle, kun taas tavaran hankkija puolestaan kirjaa laskun laatijalle maksamansa liikevaihtoveron vähennyksiin, vaikkei hankkijalla ole oikeutta vähentää ”veron erotuksena” vahvistettua liikevaihtoveroa?

Onko veron maksuvelvollisen valinnassa tapahtuneesta virheestä oikeasuhteisena seuraamuksena pidettävä ”veron erotuksen” vahvistamista siten, että se sellaisenaan tuottaa 50 prosentin suuruisen veroseuraamuksen maksuvelvollisuuden tilanteessa, jossa virheestä ei ole aiheutunut verotulojen menetystä eikä tietoja väärinkäytöksistä ole käynyt ilmi?

____________

1 Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EUVL L 347, s. 1).