Language of document :

A Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2015. november 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Farkas Tibor kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alfödi Regionális Adó Főigazgatósága

(C-564/15. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Az alapeljárás felei

Felperes: Farkas Tibor

Alperes: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alfödi Regionális Adó Főigazgatósága

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A héairányelv1 rendelkezéseivel, különösen az adósemlegesség és az adócsalás megelőzésére irányuló céllal való arányosság elvével összeegyeztethető-e az áfatörvény rendelkezéseire alapított adóhatósági gyakorlat, mely szerint az adóhatóság a termék beszerzője (szolgáltatás igénybevevője) terhére adókülönbözetet állapít meg arra az esetre, ha a fordított adózás alá eső ügyletről a termék értékesítője (szolgáltatás nyújtója) az egyenes adózás alapján állítja ki a számlát, annak áfatartalmát bevallja és be is fizeti a költségvetés számára, a termék beszerzője (szolgáltatás igénybevevője) pedig a számla kiállítójának megfizetett áfát levonásába helyezi, ugyanakkor a termék beszerzője az adókülönbözetként megállapított áfa tekintetében levonási jogával nem élhet?

A helytelen adózási mód megválasztásának arányos szankciója-e ebben az esetben az adókülönbözet megállapítása, amely 50% mértékű adóbírság fizetési kötelezettséget is maga után von, akkor, ha a költségvetést adókiesés nem érte, visszaélésre vonatkozó adat nem merült fel?

____________

1 A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL L 347., 1. o.).