Language of document :

Pritožba, ki jo je 3. februarja 2021 vložila Bilbaína de Alquitranes, SA zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi razširjeni senat) z dne 16. decembra 2020 v zadevi T-645/18, Bilbaína de Alquitranes SA/Komisija

(Zadeva C-75/21 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Bilbaína de Alquitranes, SA (zastopniki: P. Sellar, advocaat, K. Van Maldegem, avocat, M. Grunchard, avocate)

Druge stranke v postopku: Evropska komisija, Kraljevina Španija, Evropska agencija za kemikalije

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

izpodbijano sodbo razveljavi;

zadevo vrne v odločanje Splošnemu sodišču; in

pridrži odločitev o stroških.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog: ugotovitev Splošnega sodišča, da trditev pritožnice, da je Komisija storila očitno napako, ne pomeni nujno tudi trditve, da je Komisija kršila dolžnost skrbnega ravnanja, je s pravnega vidika napačna.

Drugi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je s tem, da je domnevno pravno nejasnost točke 4.1.3.5.5 Priloge I k Uredbi št. 1272/20081 uporabilo kot razlog za zavrnitev pravnega argumenta, ki ga je dejansko podala pritožnica, napačno uporabilo pravo.

Tretji pritoženi razlog: Splošno sodišče se ni moglo opreti na ugotovitev, da je pravni okvir zapleten, da bi upravičilo to, da Komisija ni upoštevala slabe topnosti CTPHT (smola, premogov katran, visokotemperaturna). Splošno sodišče je v prejšnjem povezanem postopku (zadeva T-689/13 DEP, Bilbaina de Alquitranes SA in drugi/Evropska komisija) dejansko odločilo nasprotno. Ker Splošno sodišče ni navedlo razlogov za drugačno odločitev, je njegova obrazložitev nezadostna in protislovna.

Četrti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo merilo običajne skrbnosti. S tem, da je ugotovilo, da je Komisija ravnala tako, kot bi ravnala vsaka druga običajno skrbna uprava, je Splošno sodišče za presojo, ali je Komisija ravnala običajno in z dolžno skrbnostjo, uporabilo napačno in neprimerno izhodišče za primerjavo.

Peti pritožbeni razlog: obrazložitev Splošnega sodišča je nezadostna in protislovna, ker je to sodišče – ne da bi navedlo kakršne koli dokaze in zgolj ob opiranju na sklepne predloge generalnega pravobranilca – ugotovilo, da je Komisija morda imela težave pri odpravi svojih očitnih napak pri presoji, s čimer je nakazalo, da je pristop Komisije opravičljiv.

Šesti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je s tem, da je ugotovilo, da je napake Komisije mogoče opravičiti s sklicevanjem na previdnostno načelo, napačno uporabilo pravo, saj se v skladu z ustaljeno sodno prakso na to načelo ni mogoče sklicevati pri razvrščanju snovi.

____________

1 Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL 2008, L 353, str. 1).