Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sofiyski gradski sad (Bulgaaria) 4. veebruaril 2021 – Kriminaalasi järgmise isiku suhtes: KT

(kohtuasi C-71/21)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sofiyski gradski sad

Tagaotsitav isik

KT

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Liidu liikmesriikide ning Islandi ja Norra vahelist üleandmismenetlust käsitleva Euroopa Liidu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu artikli 1 lõiked 2 ja 3 lubavad teha samas asjas süüdistuse esitamiseks uue vahistamismääruse isiku suhtes, kelle üleandmisest Euroopa Liidu liikmesriik – tuginedes üleandmismenetlust käsitleva lepingu artikli 1 lõikele 3 koosmõjus Euroopa Liidu lepingu artikliga 6 ja Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikliga 8 – keeldus?

2.    Kas Euroopa Liidu liikmesriikide ning Islandi ja Norra vahelist üleandmismenetlust käsitleva Euroopa Liidu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu artikli 1 lõige 3 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 21 lõige 1 ja artikli 67 lõige 1 ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 45 lõige 1 lubavad vahistamismääruse saajaks oleval liikmesriigil teha asjas, milles teine liikmesriik on sama isiku üleandmisest samas asjas süüdistuse esitamiseks keeldunud, uue otsuse pärast seda, kui tagaotsitav isik on kasutanud oma vaba liikumise õigust ja asunud üleandmisest keeldunud riigist elama uue vahistamismääruse saajaks olevasse liikmesriiki?

____________