Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Fővárosi Törvényszék (Ungern) den 8 februari 2021 – Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. mot Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(Mål C-77/21)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Fővárosi Törvényszék

Parter i det nationella målet

Klagande: Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.

Motpart: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (nationell myndighet med ansvar för personuppgiftsskydd och informationsfrihet)

Tolkningsfrågor

Ska begreppet ”ändamålsbegränsning” som definieras i artikel 5.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/6791 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (nedan kallad förordningen) tolkas så, att den omständigheten att den personuppgiftsansvarige parallellt i en annan databas lagrar vissa personuppgifter som för övrigt har inhämtats och lagrats för ett begränsat berättigat ändamål är förenlig med det begreppet, eller, är det begränsade berättigade ändamålet med inhämtandet av uppgifterna inte längre giltigt när det gäller den parallella databasen?

För det fallet att den första tolkningsfrågan besvaras så att den parallella lagringen av uppgifterna i sig är oförenlig med principen om ”ändamålsbegränsning”, är då den omständigheten att den personuppgiftsansvarige parallellt i en annan databas lagrar vissa personuppgifter som för övrigt har inhämtats och sparats för ett begränsat berättigat ändamål, förenlig med principen om ”lagringsminimering”?

____________

1 EUT L 119, 2016, s. 1.