Language of document :

Talan väckt den 1 augusti 2011 - ZZ mot Europeiska kommissionen

(Mål F-76/11)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten R. Guarino)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att avslå sökandens begäran om utlandstillägg.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 29 april 2011, och

följaktligen fastställa att sökanden har rätt till utlandstillägg enligt artikel 4 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna,

förplikta svaranden att betala ut denna tillägg från den 16 augusti 2010, den dag då sökanden trädde i tjänst, jämte kompensatorisk ränta för varje månadsutbetalning tills betalning sker, samt

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________