Language of document : ECLI:EU:F:2012:173

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO

(kolmas jaosto)

5 päivänä joulukuuta 2012

Asia F‑76/11

Diana Grazyte

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Palkkaus – Ulkomaankorvaus – Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa asetettu edellytys – Kymmenen vuoden viitekausi – Alkamisajankohta – Päättymisajankohta – Kansainvälisen organisaation palveluksessa suoritettujen palvelusjaksojen huomiotta jättäminen – Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan analoginen soveltaminen

Aihe: SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Diana Grazyte vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) 25.8.2010 tekemän päätöksen olla myöntämättä kantajalle ulkomaankorvausta.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan komission oikeudenkäyntikulut

Tiivistelmä

1.      Henkilöstökanne – Täysi harkintavalta – Henkilöstösääntöjen 91 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut taloudellisluonteiset riidat – Käsite – Vaatimus toimielimen velvoittamiseksi maksamaan ulkomaankorvaus kuuluu käsitteeseen

(Henkilöstösääntöjen 91 artiklan 1 kohta)

2.      Virkamiehet – Henkilöstökanne – Täysi harkintavalta – Henkilöstösääntöjen 91 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut taloudellisluonteiset riidat – Käsite – Vaatimus toimielimen velvoittamiseksi maksamaan ulkomaankorvaus kuuluu käsitteeseen

(Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan b alakohta; muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 21 artikla)

3.      Virkamiehet – Palkkaus – Ulkomaankorvaus – Myöntämisedellytykset – Väliaikainen toimihenkilö, joka on sen jäsenvaltion kansalainen, jossa hänen asemapaikkansa sijaitsee – Tavanomainen asuinpaikka tämän valtion ulkopuolella viitekauden aikana – Kyseisen kauden alkamisajankohdan määrittäminen – Valtion tai kansainvälisen organisaation palveluksessa suoritettujen palvelusjaksojen huomiotta jättäminen

(Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan b alakohta; muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 21 artikla)

1.      Vaatimuksella siitä, että toimielin velvoitetaan maksamaan ulkomaankorvaus sekä hyvitysluonteisia korkoja, on katsottava olevan sama kohde kuin vaatimuksella, jolla virkamiestuomioistuimen käsiteltäväksi saatetaan henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston päätös olla myöntämättä asianomaiselle henkilölle ulkomaankorvausta, koska taloudellisluonteisissa riidoissa unionin tuomioistuimille kuuluu niille henkilöstösääntöjen 91 artiklan 1 kohdassa myönnetyn täyden harkintavallan mukaisesti kokonaisvaltaisen ratkaisun antaminen niiden käsiteltäväksi saatettuihin oikeusriitoihin, eli niiden on lausuttava kaikista toimihenkilön oikeuksista ja velvollisuuksista niitä tapauksia lukuun ottamatta, joissa kyseessä olevalle toimielimelle toimitetaan tuomion tietty osa täytäntöönpantavaksi unionin tuomioistuinten valvonnan alaisena ja unionin tuomioistuinten vahvistamin täsmällisin edellytyksin.

(ks. 25 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑135/06 P, Weißenfels v. parlamentti, 18.12.2007, 67 kohta

2.      Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että kun ulkomaankorvausta hakeva henkilö on työskennellyt usean eri viraston palveluksessa, päivä, jona viitekausi päättyy, on tämän henkilön kyseisen viraston palvelukseen tulopäivä, sellaisena kuin siitä määrätään väliaikaisen toimihenkilön työsopimuksessa, jonka perusteella ulkomaankorvausta haetaan.

(ks. 46 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑211/06 P, Adam v. komissio, 24.1.2008, 38 ja 39 kohta

3.      Kun henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua viitekautta tarkastellaan analogisesti henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan säännösten kanssa, mikä tahansa ajanjakso, jonka henkilö on hoitanut tehtäviä jonkin valtion tai kansainvälisen organisaation palveluksessa, on jätettävä huomiotta, mikä merkitsee sitä, että tehtävien hoitaminen valtion tai kansainvälisen organisaation palveluksessa ei vie asianomaiselta henkilöltä oikeutta saada ulkomaankorvausta, vaan viitekauden alkamisajankohtaa on siirrettävä sen tarkistamiseksi, että henkilö on todella ollut kymmenen vuotta sen valtion eurooppalaisen alueen ulkopuolella, jonka kansalainen hän on tai on ollut, työskentelemättä näiden kymmenen vuoden aikana jonkin valtion tai kansainvälisen organisaation palveluksessa.

Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ei ole mitään sellaista, jonka perusteella voitaisiin väittää, että viitekauden alkamisajankohdan määrittämiseksi ei olisi syytä jättää huomiotta valtion tai kansainvälisen organisaation palveluksessa suoritettuja palvelusjaksoja.

(ks. 50 ja 51 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑108/05, Cavallaro v. komissio, 25.9.2007, 74 kohta