Language of document : ECLI:EU:T:2021:851

Vec T700/20

Gabriele Schmid

proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

 Rozsudok Všeobecného súdu (desiata komora) z 1. decembra 2021

„Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Obrazová ochranná známka Európskej únie Steirisches Kürbiskernöl g. g. A GESCHÜTZTE GEOGRAFISCHE ANGABE – Absolútny dôvod zamietnutia – Ochranná známka, ktorej súčasťou sú znaky, emblémy alebo erby – Emblém jednej z oblastí činnosti Únie – Chránené zemepisné označenia – Článok 7 ods. 1 písm. i) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. i) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“

1.      Ochranná známka Európskej únie – Vzdanie sa, výmaz a neplatnosť – Absolútne dôvody neplatnosti – Ochranné známky, ktorých súčasťou sú iné znaky, emblémy alebo erby ako tie, na ktoré sa vzťahuje článok 6b Parížskeho dohovoru – Podmienky ochrany – Kritériá posúdenia

[Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 7 ods. 1 písm. h) a i)]

(pozri body 21 – 28, 40 – 42)

2.      Ochranná známka Európskej únie – Vzdanie sa, výmaz a neplatnosť – Absolútne dôvody neplatnosti – Ochranné známky, ktorých súčasťou sú iné znaky, emblémy alebo erby ako tie, na ktoré sa vzťahuje článok 6b Parížskeho dohovoru – Rozsah ochrany – Symbol pre chránené zemepisné označenia

[Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 7 ods. 1 písm. i)]

(pozri body 38, 39, 43, 45)

Zhrnutie

Pani Schmidová je majiteľkou ochrannej známky Európskej únie zapísanej pre výrobok „olej z tekvicových jadier, zodpovedajúci chránenému zemepisnému označeniu ‚Štajerský olej z tekvicových semienok‘“. Táto obrazová ochranná známka obsahuje symbol Európskej únie pre „chránené zemepisné označenia“ (ďalej len „symbol CHZO“). Z tohto dôvodu podala Landeskammer für Land‑ und Forstwirtschaft in Steiermark (Poľnohospodárska a lesnícka komora spolkovej krajiny Štajersko, Rakúsko) na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky.

Zrušovacie oddelenie EUIPO vyhlásilo neplatnosť napadnutej ochrannej známky. Odvolací senát EUIPO potvrdil toto vyhlásenie neplatnosti z dôvodu, že sporná ochranná známka obsahuje celý symbol CHZO a že ani právo, ani povinnosť používať uvedený symbol nezahŕňa právo na jeho ochranu ako prvok ochrannej známky.

Všeobecný súd zrušil rozhodnutie odvolacieho senátu. Rozhodol, že odvolací senát mal preskúmať, či ochranná známka, ktorej súčasťou je emblém chránený článkom 7 ods. 1 písm. i) nariadenia č. 207/2009(1), môže ako celok uviesť verejnosť do omylu, pokiaľ ide o súvislosť existujúcu medzi jej majiteľom alebo jej používateľom na jednej strane a orgánom, na ktorý dotknutý znak, emblém alebo erb poukazuje, na druhej strane. Spresnil, že v rámci tohto posúdenia sa musia zohľadniť rôzne prvky tvoriace takúto ochrannú známku.

Posúdenie Všeobecným súdom

Všeobecný súd v prvom rade uviedol, že zákaz stanovený v článku 7 ods. 1 písm. i) nariadenia č. 207/2009 sa uplatní, ak sú splnené tri kumulatívne podmienky:

–      predmetný znak, emblém alebo erb je predmetom mimoriadneho verejného záujmu a existuje súvislosť s niektorou z činností Únie postačujúca na preukázanie toho, že jeho ochrana je vo verejnom záujme,

–      príslušný orgán neudelil súhlas so zápisom,

–      ochranná známka, ktorej súčasťou je znak, emblém alebo erb, môže uviesť verejnosť do omylu, pokiaľ ide o súvislosť existujúcu medzi jej majiteľom alebo jej používateľom na jednej strane a orgánom, na ktorý dotknutý znak, emblém alebo erb odkazuje, na druhej strane.

Pokiaľ ide o túto tretiu podmienku, vyplýva zo skutočnosti, že rozsah ochrany poskytovanej článkom 7 ods. 1 písm. i) nariadenia č. 207/2009 by nemal byť vyšší než rozsah ochrany poskytovanej emblémom medzinárodných medzivládnych organizácií, ktoré sa pravidelne oznamujú zmluvným štátom Parížskeho dohovoru.(2) Tieto emblémy sú však chránené len v prípade, keď ochranná známka obsahujúca takýto emblém ako celok vzbudzuje vo verejnosti dojem o súvislosti medzi jej majiteľom alebo jej používateľom na jednej strane a dotknutou medzinárodnou medzivládnou organizáciou na druhej strane.(3)

Článok 7 ods. 1 písm. i) nariadenia č. 207/2009 sa tak uplatní vtedy, keď sa verejnosť môže domnievať, že označené tovary alebo služby pochádzajú od orgánu, na ktorý poukazuje emblém zobrazený v ochrannej známke, alebo že sú predmetom schválenia alebo záruky tohto orgánu, alebo sú s ním iným spôsobom prepojené.

Všeobecný súd ďalej konštatoval, že odvolací senát nepreskúmal tretiu podmienku, a teda sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia. Neposúdil totiž ani spôsob, akým by verejnosť vnímala tento symbol ako súčasť spornej ochrannej známky, hodnotenej ako celok, ani otázku, či existovalo riziko, že táto ochranná známka by viedla verejnosť k presvedčeniu, že na tovar označený takouto ochranou známkou sa vzťahuje záruka Únie.

Napokon Všeobecný súd spresnil, že EUIPO sa nesmie obmedziť na preskúmanie toho, či je dotknutý emblém do ochrannej známky, do ktorej je začlenený, prevzatý úplne, alebo čiastočne. V rámci tohto posúdenia treba tiež zohľadniť rôzne prvky, ktoré tvoria túto ochrannú známku. Skutočnosť, že priznanie ochrany symbolu CHZO na základe práva ochranných známok môže vo všeobecnosti narušiť systém chránených zemepisných označení zavedený Úniou, nespochybňuje túto povinnosť uskutočniť konkrétne a celkové preskúmanie.


1      Článok 7 ods. 1 písm. i) nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1) zakazuje zápis ochranných známok, ktorých súčasťou sú iné znaky, emblémy alebo erby ako tie, na ktoré sa vzťahuje článok 7 ods. 1 písm. h) toho istého nariadenia, teda iné znaky, emblémy alebo erby ako tie, ktoré štáty alebo medzinárodné medzivládne organizácie pravidelne oznamujú zmluvným štátom dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva podpísaného v Paríži 20. marca 1883, naposledy revidovaného v Štokholme 14. júla 1967 a zmeneného a doplneného 28. septembra 1979 (Zbierka dohovorov Spojených národov, zv. 828, číslo 11851, s. 305, ďalej len „Parížsky dohovor“), pokiaľ sú predmetom mimoriadneho verejného záujmu, a okrem prípadu, keď príslušný orgán udelil súhlas s týmto zápisom.


2      Podľa článku 7 ods. 1 písm. h) nariadenia č. 207/2009.


3      Táto podmienka vyplýva z článku 6b ods. 1 písm. c) Parížskeho dohovoru.