Language of document : ECLI:EU:F:2014:212

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
(pierwsza izba)

z dnia 10 września 2014 r.

Sprawa F‑27/09 DEP

Ingo Hanschmann

przeciwko

Europejskiemu Urzędowi Policji (Europol)

Służba publiczna – Postępowanie – Ustalenie kosztów

Przedmiot:      Wniosek o ustalenie kosztów podlegających zwrotowi, złożony, na podstawie art. 92 regulaminu postępowania, przez I. Hanschmanna w następstwie wyroku Hanschmann/Europol (F‑27/09, EU:F:2010:58).

Orzeczenie:      Całkowitą wysokość kosztów podlegających zwrotowi na rzecz I. Hanschmanna przez Europejski Urząd Policji ustala się na 1343,18 EUR, wraz z odsetkami za zwłokę, od dnia doręczenia niniejszego postanowienia do dnia zapłaty, w oparciu o stawkę ustaloną przez Europejski Bank Centralny dla podstawowych operacji refinansujących, obowiązującą we wskazanym okresie, podwyższoną o 2 punkty.

Streszczenie

Postępowanie sądowe – Koszty – Ustalenie – Koszty podlegające zwrotowi – Okoliczności, jakie należy wziąć pod uwagę – Umowa w sprawie honorariów zawarta między stroną a jej adwokatem – Wyłączenie

[regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 91 lit. b)]

Sąd Unii nie jest uprawniony do ustalania wynagrodzenia należnego od stron ich własnym adwokatom lub radcom prawnym, lecz do określenia kwoty, do której te wynagrodzenia mogą podlegać zwrotowi przez stronę obciążoną kosztami postępowania. Wynika z tego, że dowód uiszczenia kosztów, o których zwrot wniesiono, nie jest konieczny w celu ustalenia przez Sąd kosztów podlegających zwrotowi.

Rozstrzygając bowiem w przedmiocie wniosku o ustalenie kosztów, sąd Unii nie musi brać pod uwagę ewentualnej umowy w tym zakresie między zainteresowaną stroną a jej pełnomocnikami lub doradcami.

Tak więc fakt, że na podstawie umowy pomiędzy skarżącym a jego adwokatami zdecydowano, iż ten pierwszy nie wypłaci tym drugim żadnego honorarium, nie wpływa na prawo strony skarżącej do odzyskania kosztów poniesionych w postępowaniu głównym.

(zob. pkt 14, 19, 20)

Odesłanie

Trybunał, postanowienia: Leeuwarder Papierwarenfabriek/Komisja, 318/82, EU:C:1985:468, pkt 2; C.A.S./Komisja, C‑204/07 P-DEP, EU:C:2009:526, pkt 13; Kronofrance/Allemagne i in., C‑75/05 P-DEP i C‑80/05 P-DEP, EU:C:2013:458, pkt 30