Language of document : ECLI:EU:T:1998:189

BESLUT MEDDELAT AV FÖRSTAINSTANSRÄTTENS ORDFÖRANDE

den 12 augusti 1998 (1)

”Ansökan om interimistiska åtgärder - Förlikning - Tvingande beskaffenhet - Avskrivning ex officio - Villkor”

I mål T-42/98 R,

Maria Paola Sabbatucci, tjänsteman vid Europaparlamentet, bosatt i Luxemburg, företrädd av advokaterna Alberto Dal Ferro och Andrea Cevese, Vicenza, delgivningsadress: Morresi, 67, avenue des Nerviens, Bryssel,

sökande,

mot

Europaparlamentet, företrätt av Antonio Caiola och Evelyn Waldherr, båda vid rättstjänsten, i egenskap av ombud, delgivningsadress: Europaparlamentets generalsekretariat, Kirchberg, Luxemburg,

svarande,

angående en ansökan om interimistiska åtgärder med stöd av artikel 91.4 i tjänsteföreskrifterna för Europeiska gemenskapernas tjänstemän och i enlighet med artiklarna 185 och 186,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS ORDFÖRANDE

följande

Beslut

Tillämpliga bestämmelser

1.
    I artikel 9 i tjänsteföreskrifterna för Europeiska gemenskapernas tjänstemän (nedan kallade tjänsteföreskrifterna) föreskrivs följande:

”1. Det skall

a)    för varje institution inrättas

-    en personalkommitté som kan indelas i sektioner för de olika anställningsorterna,

...

2.    Hur dessa organ skall vara sammansatta och hur de skall arbeta skall fastställas av varje institution i enlighet med bestämmelserna i bilaga II.

    

...”.

2.
    I artikel 1 andra stycket i bilaga II till tjänsteföreskrifterna föreskrivs följande:

”Villkoren för val till en personalkommitté, om den inte är indelad i lokalavdelningar, eller till en lokalavdelning, skall fastställas vid ett allmänt möte med institutionens tjänstemän i tjänst på anställningsorten i fråga...”

3.
    I artikel 1 fjärde stycket föreskrivs följande:

”Om personalkommittén inte är indelad i lokalavdelningar eller om den är indelad i lokalavdelningar, skall den eller lokalavdelningen sättas samman så att alla kategorier och alla grupper av tjänstemän som avses i artikel 5 i tjänsteföreskrifterna och av anställda som avses i artikel 7 första stycket i anställningsvillkoren för övriga anställda i gemenskaperna är representerade. Den centrala kommittén för en personalkommitté som är indelad i lokalavdelningar skall formellt anses vara konstituerad då majoriteten av dess medlemmar är utsedda.”

4.
    I artikel 17.5 i föreskrifterna om personalrepresentation vid parlamentets sekretariat (nedan kallade föreskrifterna om personalrepresentation) föreskrivs följande:

”Platserna tilldelas de kandidater på varje lista som erhållit flest enskilda röster, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a)    bland de valda kandidaterna skall finnas två företrädare för varje kategori tjänstemän, inklusive språktjänsten, samt två företrädare för övriga anställda i den mening som avses i artikel 5,

b)    bland de valda kandidaterna skall finnas ett visst antal som arbetar i Bryssel. Detta antal skall fastställas i enlighet med artikel 6 fjärde stycket.

De valda kandidaterna kan uppfylla dessa båda villkor samtidigt.”

5.
    Artikel 6.4 andra stycket i samma föreskrifter har följande lydelse:

”...På förslag från de avgående valförrättarna skall generalförsamlingen fastställa det antal platser i personalkommittén som skall reserveras för den personal som arbetar i Bryssel. Detta antal skall stå i proportion till hur stor andel av hela personalen som arbetar i Bryssel avrundat till närmaste tal uppåt.”

6.
    Det antal platser som reserveras för den personal som arbetar i Bryssel fastställdes av generalförsamlingen i september 1997 till elva.

Bakgrund

7.
    I november 1997 anordnades val till parlamentets personalkommitté. Då valdeltagandet var för lågt ägde en andra omröstning rum från och med den 13 till och med den 23 januari 1998.

8.
    Sökanden var upptagen som kandidat på lista nr 5.

9.
    Rösträkningen ägde rum den 26 januari 1998. Det framgår bland annat av protokollet från rösträkningen att en begäran om räkning av en bunt med 50 valsedlar föranledde omedelbar omräkning.

10.
    I enlighet med tillämpliga bestämmelser fördelades platserna i proportion till antalet röster för varje lista. Sex platser tilldelades på detta sätt lista nr 5.

11.
    I en skrivelse av den 17 februari 1998 förklarade valförrättarna att fördelningen av platser på grundval av antalet enskilda röster inte gjorde det möjligt att uppfylla villkoren i artikel 17.5 a och 17.5 b i föreskrifterna om personalrepresentation.

12.
    Särskilt villkoret i artikel 17.5 a kunde endast uppfyllas genom val av två företrädare från kategori D och en företrädare från kategori AA (övriga anställda). Valförrättarna sökte således i alla listor efter de kandidater från dessa kategorier som fått flest enskilda röster.

13.
    Efter detta urval saknades det ännu tre personer som arbetar i Bryssel för att villkoren i artikel 17.5 b i föreskrifterna om personalrepresentation skulle vara uppfyllda.

14.
    Enligt de resultat som meddelades av valförrättarna var de tre kandidater som arbetar i Bryssel och som erhållit flest röster följande. Järvinen-Pejcov (121 röster), på lista nr 5, som ersatte en redan vald person på samma lista, Hennart (118 röster) på lista nr 6, som ersatte en redan vald person på samma lista, och Wiik (103 röster) på lista nr 5, som förklarades vald i stället för sökanden.

15.
    I början av februari 1998 ingav sökanden, som alltså inte invalts i personalkommittén, inom den tidsfrist om tio dagar som föreskrivs i artikel 19.5 i föreskrifterna om personalrepresentation, ett klagomål till valförrättarna och bestred giltigheten av de valresultat som meddelats personalen den 27 januari 1998. Sökanden underströk bland annat den ”paradoxala situationen att...den kandidat som sammantaget erhållit flest antal röster inte har blivit invald”. I sitt svar av den 17 februari 1998 anförde valförrättarna att de inte kunde bifalla sökandens klagomål.

Förfarandet

16.
    Sökanden har, genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 9 mars 1998, med stöd av artikel 91.4 i tjänsteföreskrifterna väckt talan om ogiltigförklaring av besluten av den 27 januari 1998 och den 17 februari 1998, på grund av att sökanden inte invalts i parlamentets personalkommitté.

17.
    Sökanden ingav, genom separat handling som registrerades vid förstainstansrättens kansli samma dag, en ansökan om interimistiska åtgärder med stöd av artikel 91.4 i tjänsteföreskrifterna och i enlighet med artiklarna 185 och 186 i EG-fördraget. I ansökan yrkas att personalkommittén tills vidare inte skall utöva sin verksamhet i den sammansättning som följer av valförrättarnas meddelande av den 27 januari 1998 och valförrättarnas svar av den 17 februari 1998 samt att vederbörliga åtgärder för att säkerställa att sökandens intressen skyddas skall vidtas.

18.
    Parlamentets yttrande över ansökan om interimistiska åtgärder inkom den 24 mars 1998.

19.
    Parterna utvecklade sin talan vid förhandlingen den 8 maj 1998. Vid förhandlingen förliktes parterna i frågan om interimistiska åtgärder. Förlikningen nedtecknades av justitiesekreteraren.

20.
    Protokollet från förhandlingen, vilket tillställdes parterna per fax den 14 maj 1998, återger förlikningen enligt följande:

”Det skall göras en omräkning av de röster som tillfallit sökanden, Wiik (som ersatte sökanden), Tassinari (från lista nr 6) samt övriga kandidater från Bryssel som på grund av sin tjänstekategori - om det antal röster de erhållit hade varit högre - hade kunnat ersätta en kandidat från Luxemburg (vilket hade lett till att sökanden inte hade ersatts av Wiik).

Sökanden godtar att återkalla sin ansökan om interimistiska åtgärder om resultatet (enligt en tolkning av de bestämmelser som är tillämpliga på val som hålls av Europaparlamentet) är korrekt.

Parterna skall underrätta förstainstansrätten om resultatet inom två veckor.”

21.
    Parterna har inte till förstainstansrättens kansli inkommit med yttranden beträffande protokollets lydelse. Den 15 maj 1998 begärde emellertid sökandens ombud att tidsfristen för omräkningen skulle utsträckas till och med den 10 juni samma år. Förstainstansrättens ordförande biföll begäran.

22.
    Parterna har haft en skriftväxling för att bestämma tillvägagångssättet för en ny rösträkning. I ett fax av den 14 maj 1998 ställt till sökanden översände parlamentets ombud en lista över elva kandidater vars ”röstetal skulle omräknas” ”enligt protokollet från förstainstansrätten”.

23.
    Parlamentets ombud angav i fax av den 19 maj 1998 att denna partiella omräkning av rösterna skulle kunna äga rum den 8 juni 1998, ”under förutsättning att villkoren för den överenskommelse som ingicks vid förhandlingen den 8 maj och ... som framgår av förstainstansrättens protokoll av den 14 maj ... är uppfyllda”. Han gjorde följande förtydligande: ”Överenskommelsen innebär inte en omräkning beträffande de kandidater som arbetar i Bryssel och som under alla omständigheter skulle erhålla ett mandat och/eller som inte skulle kunna ersätta en kandidat från Luxemburg, varvid sökanden inte hade kunnat ersättas av Wiik.”

24.
    Sökandens ombud underrättade genom skrivelse av den 2 juni 1998 förstainstansrättens ordförande om att parterna inte hade kunnat nå någon överenskommelse avseende tillvägagångssättet för en ny rösträkning. Han framhöll att parlamentets förslag att begränsa omräkningen till vissa kandidater somparlamentet i förväg hade valt ut ”på grundval av ett för sökanden okänt kriterium”, ”stred mot syftet med och lydelsen av den överenskommelse som ingåtts vid förhandlingen den 8 maj 1998 och som återgavs i protokollet från förhandlingen”. Han uttalade sammanfattningsvis följande. ”Under dessa omständigheter anser sökanden att någon överenskommelse med [parlamentet], i enlighet med vad som beslutats under förhandlingen, till följd av parlamentets handlande inte har ingåtts, och sökanden överlämnar därför åt förstainstansrättens ordförande att avgöra saken”.

Rättslig bedömning

25.
    Av skriftväxlingen efter förhandlingen den 8 maj 1998 framgår att sökanden ansåg att det enligt förlikningens lydelse inte var uteslutet att en omräkning genomfördes av samtliga valsedlar.

26.
    Det framgår emellertid klart av förlikningen (se ovan punkt 19) att parlamentet endast skulle genomföra omräkningen av rösterna om en kandidat som arbetar i Bryssel, på grund av sin kategori, hade kunnat ersätta en vald person som arbetar i Luxemburg om han vid omräkningen erhöll fler röster än vid den första rösträkningen. Det är i själva verket endast under denna förutsättning som sökanden, med stöd av de bestämmelser som är tillämpliga på val, hade kunnat undvika att ersättas av den kandidat som arbetar i Bryssel och som är upptagen på samma lista över kandidater, nämligen Wiik. Förlikningen avsåg således över huvud taget inte en omräkning av samtliga valsedlar.

27.
    Parlamentets val av elva kandidater, av vilka tio arbetar i Bryssel, beträffande vilka en omräkning av valsedlarna verkligen genomförts, motsvarade helt och hållet lydelsen av och syftet med förlikningen. För att rätta sig efter förlikningen skulle parlamentet göra en omräkning av valsedlarna avseende de kandidater som arbetar i Bryssel och som hade kunnat erhålla fler röster än Wiik samt kontrollera att Wiik inte erhållit färre röster än vid den första rösträkningen. Under dessa omständigheter kan sökandens ombuds påstående i skrivelsen av den 2 juni 1998 att valet av kandidater skett utan insyn inte godtas.

28.
    Det framgår av den rösträkning som parlamentet genomförde att det inte skett någon förändring av antalet röster som tillfallit de kandidater som arbetar i Bryssel och som hade kunnat erhålla fler röster än Wiik. Dessutom har Wiik inte fått fler röster än vid den första räkningen. Resultatet av omräkningen, som genomförts i överensstämmelse med förlikningen och relevanta tillämpliga bestämmelser, skiljer sig således inte från resultatet av den första rösträkningen.

29.
    Av detta följer att parlamentet helt och hållet har rättat sig efter förlikningen och att sökanden således skulle ha återkallat sin ansökan om interimistiska åtgärder.

30.
    När protokollet från förhandlingen, som i förevarande fall, föreskriver en tidsfrist inom vilken parterna skall underrätta rätten om resultatet av verkställigheten avförlikningen, ankommer det på rätten att vid tidsfristens utgång besluta om avskrivning av målet om den kan fastställa att parterna kommit överens om att verkställa förlikningen och följaktligen inte vidhåller sina yrkanden om interimistiska åtgärder. För det fall rätten, vid utgången av den tidsfrist som givits parterna, fastställer att förlikningen har verkställts på ett korrekt sätt, men att sökanden inte uppfyller sitt åtagande att återkalla sin ansökan om interimistiska åtgärder, ankommer det på rätten att avskriva talan. Det skall understrykas att en förlikning som parterna ingår inför rätten är av tvingande beskaffenhet och att det åligger rätten att säkerställa att den iakttas.

31.
    I förevarande fall skall det fastslås att sökanden inte har återkallat sin ansökan om interimistiska åtgärder, trots att svaranden, enligt vad som anförts ovan (punkt 29) har uppfyllt sina skyldigheter enligt förlikningen. Målet skall följaktligen avskrivas ex officio.

På dessa grunder fattar

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS ORDFÖRANDE

följande beslut:

1.
    Mål T-42/98 R avskrivs.

2.
    Beslut om rättegångskostnader kommer att meddelas senare.

Luxemburg den 12 augusti 1998

H. Jung

B. Vesterdorf

Justitiesekreterare

Ordförande


1: Rättegångsspråk: italienska.