Language of document : ECLI:EU:T:2021:102

(Asia T-161/18)

Anthony Braesch ym.

vastaan

Euroopan komissio

 Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (laajennettu kolmas jaosto) 24.2.2021

Kumoamiskanne – Valtiontuki – Tuki Banca Monte dei Paschi di Sienan ennakoivaan rakenneuudistukseen – Alustava tutkintavaihe – Päätös, jossa tuki todetaan sisämarkkinoille soveltuvaksi – Oikeudenkäyntiväite – Asianomaisen osapuolen asema – Oikeussuojan tarve – Asiavaltuus – Tutkittavaksi ottaminen

1.      Valtiontuki – Komission suorittama tutkinta – Hallinnollinen menettely – SEUT 108 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu osapuoli, jota asia koskee – Käsite – Joukkovelkakirjojen haltijat, jotka vetoavat tukitoimenpiteestä aiheutuvaan huomattavaan taloudelliseen tappioon – Sisältyminen – Edellytys

(SEUT 108 artiklan 2 kohta; neuvoston asetuksen 2015/1589 1 artiklan 1 kohta)

(ks. 35-41 kohta)

2.      Kumoamiskanne – Luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt – Oikeussuojan tarve – Jo syntyneen ja edelleen olemassa olevan intressin edellytys – Arviointi kanteen nostamisen ajankohtana – Kanne, joka on omiaan hyödyttämään kantajaa – Todistustaakka

(SEUT 107 artiklan 3 kohdan b alakohta, 108 artiklan 2 kohta ja 263 artiklan neljäs kohta; neuvoston asetuksen 2015/1589 1 artiklan 1 kohta)

(ks. 45, 46 ja 51 kohta)

3.      Kumoamiskanne – Luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt – Oikeussuojan tarve – Riidanalaisen kanteen kumoaminen, josta voi olla hyötyä kantajalle kansallisen tuomioistuimessa käytävässä käsittelyssä – Tutkittavaksi ottaminen – Unionin tuomioistuinten mahdollisuus arvioida sen, onko kansallisessa tuomioistuimessa käsiteltävä asia perusteltu, todennäköisyys – Ei kuulu toimivaltaan

(SEUT 263 artiklan neljäs kohta)

(ks. 47, 48, 52 ja 53 kohta)

4.      Kumoamiskanne – Luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt – Suoraan ja erikseen luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä koskevat toimet – Komission päätös, jossa se virallista tutkintamenettelyä aloittamatta toteaa valtiontuen soveltuvan sisämarkkinoille – SEUT 108 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen niiden, joita asia koskee, nostama kanne – Kanne asianomaisten osapuolien menettelyllisten oikeuksien suojaamiseksi – Tutkittavaksi ottaminen – Perusteet, joihin voidaan vedota

(SEUT 108 artiklan 2 ja 3 kohta ja 263 artiklan neljäs alakohta; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 806/2014 asetus; neuvoston asetuksen 2015/1589 1 artiklan h kohta, 4 artiklan 3 ja 4 kohta ja 6 artiklan 1 kohta; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/59)

(ks. 59-64 kohta)

Tiivistelmä

Italialaispankki Banca Monte dei Paschi di Siena (jäljempänä BMPS) toteutti vuonna 2008 950 miljoonan euron pääomankorotuksen, joka oli varattu J. P. Morgan Securities Ltd:lle (jäljempänä JPM) niiden välillä tehtyjen sopimusten nojalla (jäljempänä FRESH-sopimukset). JPM sai kyseiseen järjestelyyn tarvittavat varat Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) SA:lta (jäljempänä MUFJ), joka laski tätä tarkoitusta varten liikkeelle FRESH-joukkovelkakirjoja miljardin euron arvosta. Kyseisten joukkovelkakirojen haltijat saivat tulot kuponkimaksuina, jotka MUFJ siirsi niille.

BMPS:n haki julkista poikkeuksellista rahoitustukea pääomapohjan ennakollisen vahvistamisen muodossa Italian lainsäädännön nojalla. Kyseisen hakemuksen seurauksena Italian viranomaiset antoivat komissiolle tiedoksi BMPS:n pääomapohjan vahvistamiseen tarkoitetun 5,4 miljardin euron suuruisen tuen. Kyseinen tuki täydensi BMPS:lle maksettavaa yksittäistä 15 miljardin maksuvalmiustukea, jonka komissio oli hyväksynyt väliaikaisesti 29.12.2016 antamallaan päätöksellä.

Komissio hyväksyi 4.7.2017 annetussa päätöksessä alustavan tutkintavaiheen jälkeen sekä BMPS:lle maksettavan 15 miljardin euron maksuvalmiustuen että 5,4 miljardin euron tuen tämän pääomapohjan vahvistamiseen (jäljempänä vastustamatta jättämistä koskeva päätös). Kyseisiä tukitoimenpiteitä, joihin liittyi rakenneuudistussuunnitelma ja Italian viranomaisten tarjoamat sitoumukset, pidettiin valtiontukina, jotka soveltuvat sisämarkkinoille(1) rahoitusvakauteen liittyvistä syistä.

FRESH-joukkovelkakirjojen haltijat (jäljempänä kantajat) arvioivat, että FRESH-sopimusten purkaminen aiheutui rakenneuudistussuunnitelmasta, joka liittyi tukitoimenpiteisiin, ja että ne kärsivät kyseisten sopimusten purkamisen seurauksena huomattavan taloudellisen tappion, ja ne nostivat kumoamiskanteen komission vastustamatta jättämistä koskevasta päätöksestä. Komissio esitti oikeudenkäyntiväitteen sillä perusteella, että kantajilla ei ole SEUT 263 artiklassa tarkoitettua asiavaltuutta.

Unionin yleisen tuomioistuimen kolmas laajennettu jaosto hylkäsi komission oikeudenkäyntiväitteen. Kyseinen tuomioistuin sovelsi antamassaan tuomiossa tosiseikkoihin, joita ei ole aiemmin käsitelty, oikeuskäytäntöä, jossa määritetään asianomaisten osapuolten nostaman kumoamiskanteen, joka koskee komission päätöstä olla vastustamatta tiedoksi annettua valtiontukea, tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

Ottaen huomioon sen seikan, että kumoamiskanteen kohteena on komission tekemä SEUT 108 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen(2) 4 artiklan 3 kohdan mukainen vastustamatta jättämistä koskeva päätös, unionin yleinen tuomioistuin huomauttaa aluksi, että sekä kantajien oikeussuojan tarve että niiden asiavaltuus kyseisen päätöksen kumoamiseksi riippuvat siitä, pidetäänkö niitä asianomaisina osapuolina, jotka voivat osallistua valtiontukien viralliseen tutkintamenettelyyn.

SEUT 108 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa asetuksessa(3) määritellään asianomaisen osapuolen – joka on SEUT 108 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun osapuolen, jota asia koskee, synonyymi – käsite siten, että se tarkoittaa muun muassa henkilöä, yritystä tai yritysten yhteenliittymää, jonka etuihin tuen myöntäminen voi vaikuttaa. Koska kyseistä käsitettä tulkitaan laajasti oikeuskäytännössä, siihen voivat sisältyä kaikki henkilöt, jotka voivat osoittaa, että tuella saattaa olla konkreettinen vaikutus niiden asemaan.

Tässä valossa unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että kantajat ovat osoittaneet oikeudellisesti riittävällä tavalla, että kyseessä olevien tukitoimenpiteiden myöntämisellä ja näin ollen vastustamatta jättämistä koskevan päätöksen tekemisellä saattaa olla konkreettinen vaikutus kantajien asemaan, mistä seuraa, että kantajat on luonnehdittava asianomaisiksi osapuoliksi. Tältä osin unionin yleinen tuomioistuin korostaa, että Italian viranomaisten tekemät rakenneuudistussuunnitelmaa koskevat sitoumukset, joista seurasi kantajien mukaan FRESH-joukkovelkakirjojen haltijoille aiheutuva huomattava taloudellinen tappio, ovat olennainen osa tiedoksi annettuja tukitoimenpiteitä, joten vastustamatta jättämistä koskeva päätös koskee kyseisiä toimenpiteitä ja sitoumuksia kokonaisuutena tarkasteltuna. Koska kyseisessä päätöksessä hyväksyttiin kyseisten tukitoimenpiteiden täytäntöönpano samalla, kun kyseiset sitoumukset vahvistettiin sitoviksi, kyseisten osatekijöiden kokonaisuus vaikuttaa väistämättä kantajien asemaan ja ne voivat puolustaa etujaan ainoastaan vaatimalla kyseisen päätöksen kumoamista kokonaisuudessaan.

Seuraavaksi unionin yleinen tuomioistuin arvioi kantajien intressiä saada kumottua vastustamatta jättämistä koskeva päätös.

Aluksi unionin yleinen tuomioistuin vahvisti, että koska kantajat ovat asianomaisia osapuolia, niillä on intressi saada kumottua vastustamatta jättämistä koskeva päätös, jonka sisältö ei ole erotettavissa Italian viranomaisten BMPS:n rakenneuudistussuunnitelmaan liittyvistä sitoumuksista. Sen kumoaminen voi nimittäin tuottaa kantajille hyötyä siltä osin kuin siitä seuraa muodollisen tutkintamenettelyn aloittaminen, jonka yhteydessä kantajilla olisi mahdollisuus esittää huomautuksia ja näin ollen vaikuttaa komission arviointiin siitä, soveltuvatko tiedoksi annetut tukitoimenpiteet sisämarkkinoille. Lisäksi vastustamatta jättämistä koskevan päätöksen kumoamisella voisi olla vaikutusta kantajien Luxemburgin tuomioistuimissa nostamaan kanteeseen, joka koskee FRESH-sopimusten purkamista.

Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin arvioi, että kantajilla on intressi saada kumottua vastustamatta jättämistä koskeva päätös siltä osin kuin siinä todetaan kyseessä olevat tukitoimenpiteet sisämarkkinoille soveltuviksi ilman muodollisen tutkintamenettelyn aloittamista. Tältä osin unionin yleinen tuomioistuin toteaa, että tällainen päätös koskee suoraan ja erikseen kaikkia SEUT 108 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa asetuksessa(4) tarkoitettuja asianomaisia osapuolia. Nimittäin niillä, joiden hyväksi SEUT 108 artiklan 2 kohdassa määrätyt ja kyseisessä asetuksessa(5) säädetyt menettelylliset oikeudet on annettu, on nimittäin mahdollisuus varmistaa näiden oikeuksien kunnioittaminen vain silloin, jos ne voivat saattaa vastustamatta jättämistä koskevan päätöksen unionin tuomioistuinten tutkittavaksi. Näin ollen SEUT 108 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa asetuksessa tarkoitettu asianomaisen osapuolen erityinen asema, joka liittyy kanteen erityiseen kohteeseen, riittää näin ollen yksilöimään SEUT 263 artiklan neljännen kohdan mukaisesti kantajat, jotka riitauttavat vastustamatta jättämistä koskevan päätöksen. Näin ollen kantajilla on asiavaltuus.


1      SEUT 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan, joka koskee jäsenvaltion taloudessa olevan vakavan häiriön poistamiseen tarkoitettuja tukia, nojalla.


2      Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 13.7.2015 annettu neuvoston asetus (EU) 2015/1589 (EUVL 2015, L 248, s. 9; jäljempänä SEUT 108 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettu asetus). Kyseisen asetuksen 4 artiklan 3 kohdassa säädetään, että jos komissio alustavan tutkinnan jälkeen toteaa, että ilmoitetun toimenpiteen soveltuvuudesta yhteismarkkinoille ei ole epäilyjä ja jos toimenpide kuuluu SEUT 107 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, se päättää, että tuki soveltuu sisämarkkinoille. Kyseistä päätöstä kutsutaan vastustamatta jättämistä koskevaksi päätökseksi.


3      SEUT 108 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen 1 artiklan h alakohta.


4      SEUT 108 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen 1 artiklan h alakohta.


5      SEUT 108 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen 6 artiklan 1 kohta.