Language of document :

28. mail 2012 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-57/12)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat G. Cipresa)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus vähendada hagejale makstavat invaliidsustoetust perioodi eest 2011. aasta juuni−september.

Hageja nõuded

tühistada komisjoni otsus, millega 19. oktoobril 2011 esitatud taotlus rahuldamata jäeti, osas, milles see on olemas;

tühistada komisjoni otsus, millega 20. oktoobril 2011 esitatud kaebus rahuldamata jäeti, osas, milles see on olemas;

tühistada kõik otsused, juhul kui ja selles osas, milles need on olemas, mille alusel komisjon vähendas ebaseaduslikult hagejale 2011. aasta juuni−septembri eest makstavat igakuist invaliidsustoetust kokku 1661 euro võrra ning tühistada otsused kõnealuste mahaarvamiste tegemise kohta, juhul kui ja selles osas, milles need on olemas;

kohustada komisjoni maksma hagejale 1661 euro suurune summa, millele lisandub viivis määraga 15% aastas koos iga-aastase kapitaliseerimisega alates 27. oktoobrist 2011 kuni nõutud summa tasumiseni;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.