Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 7. novembra 2013 – CA/Komisia

(vec F-60/12)1

(Verejná služba – Úradníci – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti – Uvedenie dôvodov, na ktorých je žaloba založená – Zjavne neprípustná žaloba)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: CA (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: E. Guerrieri Ciaceri, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a C. Berardis-Kayser, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia žalovanej neprideliť 6 bodov na povýšenie žalobcovi z titulu povyšovania za rok 2011 a návrh na pridelenie bodov nevyhnutných na jeho povýšenie do platovej triedy AST 2 s retroaktívnym účinkom

Výrok

Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

CA znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Európskej komisie.

____________

1 Ú. v. EÚ C 243, 11.8.2012, s. 34.