Language of document : ECLI:EU:F:2013:152

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2013 m. spalio 17 d.

Byla F‑59/12

BF

prieš

Europos Sąjungos Audito Rūmus

„Viešoji tarnyba – Paskyrimas – Paskyrimas į laisvas direktoriaus pareigas – Pranešimas apie laisvą darbo vietą – Asmens nenaudai priimtas aktas – Nebuvimas – Nepriimtinumas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo ieškovas BF iš esmės prašo panaikinti pranešimą apie laisvą darbo vietą ECA/2011/67, skirtą įdarbinti į laisvas Europos Sąjungos Audito Rūmų generalinio sekretoriato žmogiškųjų išteklių direktoriaus pareigas, taip pat atlyginti patirtą turtinę ir neturtinę žalą.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. BF padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos Europos Sąjungos Audito Rūmų patirtos bylinėjimosi išlaidos.

Santrauka

Pareigūnų ieškiniai – Asmens nenaudai priimtas aktas – Sąvoka – Pranešimas apie laisvą darbo vietą, neturintis neigiamos įtakos ieškovo teisinei padėčiai – Neįtraukimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnis)

Asmens nenaudai priimti aktai, dėl kurių galima reikšti ieškinį pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnį, yra priemonės, sukeliančios privalomų teisinių pasekmių, kurios tiesiogiai ir nedelsiant daro poveikį ieškovo interesams ir aiškiai pakeičia jo teisinę padėtį.

Kalbant apie ieškinį dėl pranešimo apie laisvą darbo vietą, kuriuo antrą kartą pradedama įdarbinimo procedūra ir kuris nelemia ieškovo kandidatūros atmetimo, pasakytina, kad ieškovo su šiuo pranešimu apie laisvą darbo vietą siejamos pasekmės, t. y. praktinis negalėjimas paskirti jo į ginčijamas pareigas vykdant galimą Tarnautojų teismo sprendimą panaikinti per pirmąją įdarbinimo procedūrą priimtus sprendimus skirti į šias pareigas trečiąjį asmenį ir atmesti jo kandidatūrą, pranešimo apie laisvą darbo vietą paskelbimo dieną yra tik hipotetinės, todėl neįrodo, kad šis pranešimas tiesiogiai ir nedelsiant veikia jo interesus.

Iš tiesų pasibaigus antrajai įdarbinimo procedūrai paskyrimų tarnyba nebūtinai turi paskirti asmenį į ginčijamas pareigas. Be to, skundžiamo pranešimo apie laisvą darbo vietą paskelbimo dieną nėra jokio pagrindo teigti, kad jei antroji įdarbinimo procedūra būtų užbaigta iki galo, ieškovas nebūtų paskirtas į ginčijamas pareigas. Kiek tai susiję su poveikiu, kurį sukels būsimas teismo sprendimas byloje dėl per pirmąją įdarbinimo procedūrą priimtų sprendimų panaikinimo, šiems sprendimams taikoma teisėtumo prezumpcija ir vien pareiškęs ieškinį ieškovas neįgyja jokios subjektinės teisės būti paskirtas į ginčijamas pareigas ar teisės blokuoti bet kokią galimą administracijos iniciatyvą siekiant paskirti į šias pareigas. Be to, jeigu Tarnautojų teismas panaikintų per pirmąją įdarbinimo procedūrą priimtus sprendimus, suinteresuotoji institucija turėtų imtis tinkamų teismo sprendimo vykdymo priemonių, kurias ieškovas prireikus tinkamu laiku galėtų ginčyti.

Vadinasi, skundžiamas pranešimas apie laisvą darbo vietą ir antroji įdarbinimo procedūra savaime nesukelia privalomų teisinių pasekmių, galinčių tiesiogiai ir nedelsiant daryti poveikį ieškovo interesams. Taigi vien dėl skundžiamo pranešimo apie laisvą darbo vietą paskelbimo šis netampa ieškovo nenaudai priimtu aktu.

(žr. 20–26 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1978 m. gegužės 11 d. Sprendimo De Roubaix prieš Komisiją, 25/77, 7 ir 8 punktai.

Tarnautojų teismo praktika: 2006 m. gegužės 18 d. Nutarties Corvoisierir kt. prieš ECB, F‑13/05, 44 punktas; 2009 m. liepos 9 d. Sprendimo Torijano Montero prieš Tarybą, F‑91/07, 24 ir 27 punktai bei juose nurodyta teismo praktika.