Language of document : ECLI:EU:F:2013:148

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS

(pirmā palāta)

2013. gada 7. oktobrī

Lieta F‑57/12

Luigi Marcuccio

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Invaliditātes pabalsts – Iestādes prasījuma summas atskaitīšana – Prasība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji ir acīmredzami juridiski nepamatota

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantam, kurš EAEK līgumam ir piemērojams atbilstoši tā 106.a pantu, ar kuru L. Marcuccio lūdz atcelt Eiropas Komisijas lēmumu atskaitīt summu EUR 1661 apmērā no invaliditātes pabalsta, kas viņam ir izmaksāts par 2011. gada jūniju, jūliju, augustu un septembri, un atlīdzināt kaitējumu, kas radies šī atskaitījuma dēļ

Nolēmums      Prasību noraidīt daļēji kā acīmredzami nepieņemamu un daļēji kā acīmredzami juridiski nepamatotu. L. Marcuccio sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus, tostarp tos, kas ir saistīti ar pagaidu noregulējuma tiesvedību lietās F‑57/12 R un T‑464/12 P(R). L. Marcuccio samaksā Civildienesta tiesai EUR 2000.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Nelabvēlīgs lēmums – Pienākums norādīt pamatojumu – Lēmums, kas iekļaujas adresātam zināmā kontekstā

(Civildienesta noteikumu 25. panta otrā daļa)

2.      Tiesvedība – Tiesas izdevumi – Izdevumi, kas radušies Civildienesta tiesai sakarā ar ierēdņa prasību, kurai ir ļaunprātīgs nolūks – Piespriešana ierēdnim atlīdzināt minētos izdevumus

(Civildienesta tiesas Reglamenta 94. panta a) punkts)

1.      Pienākuma pamatot nelabvēlīgu lēmumu mērķis ir sniegt ieinteresētajai personai pietiekamas norādes, lai varētu noskaidrot, vai lēmums ir pamatots vai arī tajā ir pieļauta kļūda, kas ļauj apstrīdēt tā tiesiskumu, un lai sniegtu Savienības tiesai iespēju veikt pārbaudi par apstrīdētā lēmuma tiesiskumu. Tāpēc lēmums ir pietiekami pamatots, ja prasības priekšmetā norādītais akts ir pieņemts attiecīgajam ierēdnim zināmos apstākļos un ļauj noskaidrot attiecībā uz viņu pieņemtā akta apjomu.

(skat. 30. un 31. punktu)

Atsauces

Civildienesta tiesa: 2009. gada 7. oktobris, F‑3/08 Marcuccio/Komisija, 27. punkts un tajā minētā judikatūra; 2010. gada 1. decembris, F‑89/09 Gagalis/Padome, 67. punkts un tajā minētā judikatūra.

2.      Saskaņā ar Civildienesta tiesas Reglamenta 94. panta a) punktu, ja kāds lietas dalībnieks ir Civildienesta tiesai radījis izdevumus, no kuriem ir bijis iespējams izvairīties, tostarp, ja prasība ir ar acīmredzami ļaunprātīgu nolūku, Civildienesta tiesa var piespriest šim lietas dalībniekam segt minētos izdevumus pilnībā vai daļēji tā, lai šīs atlīdzības apmērs nepārsniedz EUR 2000. Prasība acīmredzami ļaunprātīgi noslogo Civildienesta tiesas resursus, ja prasītājs noklusē visu informāciju, kas attiecas uz iestādes lēmumu iemesliem, ko tā viņam turklāt ir iesniegusi un kas viņam bijuši zināmi pirms prasības celšanas.

(skat. 55. un 56. punktu)