Language of document :

A Raad van State (Hollandia) által 2021. május 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid kontra B.

(C-323/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Raad van State

Az alapeljárás felei

Felperes: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Alperes: B.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)    a)    Úgy kell-e értelmezni az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013. L 180.;1 helyesbítés: HL 2018. L 33., 6. o.) 29. cikkének (2) bekezdése értelmében vett „megkereső tagállam” fogalmát, hogy az azt a tagállamot (a jelen esetben a harmadik tagállamot, vagyis Hollandiát) jelenti, amely utoljára nyújtott be visszavétel vagy átvétel iránti megkeresést egy másik tagállamhoz?

b)    Nemleges válasz esetén: ebben az esetben az a körülmény, hogy korábban a felelősség elismeréséről szóló megállapodás jött létre két tagállam (a jelen esetben Németország és Olaszország) között, jár-e még következményekkel a harmadik tagállamnak (a jelen esetben Hollandiának) a dublini rendelet alapján a külföldi személlyel vagy az említett korábbi megállapodásban részes tagállamokkal szemben fennálló jogi kötelezettségeire nézve, és ha igen, milyen következményekkel?

2)    Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: úgy kell-e értelmezni a 604/2013/EU rendelet 27. cikkének (1) bekezdését e rendelet (19) preambulumbekezdésével összefüggésben, hogy azzal ellentétes, ha a nemzetközi védelmet kérelmező az átadásra vonatkozó határozattal szembeni jogorvoslat keretében eredményesen hivatkozik arra, hogy az átadás nem hajtható végre, mivel lejárt a korábban két tagállam (a jelen esetben Németország és Olaszország) között létrejött megállapodáson alapuló átadás határideje?

____________

1 31. o.