Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Trieste (Italien) den 26 maj 2021 – GE mot Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

(Mål C-328/21)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale di Trieste

Parter i det nationella målet

Klagande: GE

Motpart: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

Tolkningsfrågor

Ska artikel 27 i förordning (EU) nr 604/20131 tolkas på så sätt

•    att underlåtenhet att tillhandahålla den informationsbroschyr som föreskrivs i artikel 4.2 och 4.3 i förordning (EU) nr 604/2013 till en person som befinner sig i en sådan situation som anges i artikel 23.1 i förordning (EU) nr 604/2013 i sig medför att överföringsbeslutets ogiltighet inte kan avhjälpas (och eventuellt även att den medlemsstat till vilken personen har lämnat in sin nya ansökan är behörig att pröva ansökan om internationellt skydd), eller

•    att det ankommer på klaganden att vid en rättslig prövning styrka att förfarandet hade fått en annan utgång om han eller hon hade fått informationsbroschyren?

Ska artikel 27 i förordning (EU) nr 604/2013 tolkas på så sätt     

•    att underlåtenhet att tillhandahålla den informationsbroschyr som föreskrivs i artikel 29 i förordning (EU) nr 603/2013 till en person som befinner sig i en sådan situation som anges i artikel 24.1 i förordning (EU) nr 604/2013 i sig medför att överföringsbeslutets ogiltighet inte kan avhjälpas (och eventuellt även att personen därmed ska ges möjlighet att lämna in en ny ansökan om internationellt skydd), eller

•    att det ankommer på klaganden att vid en rättslig prövning styrka att förfarandet hade fått en annan utgång om han hade fått informationsbroschyren?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning) (EUT L 180, 2013, s. 31).