Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte d'appello di Venezia (Itálie) dne 21. května 2021 – Agecontrol SpA v. ZR, Lidl Italia Srl

(Věc C-319/21)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Corte d'appello di Venezia

Účastníci původního řízení

Odvolatelka: Agecontrol SpA

Odpůrci: ZR, Lidl Italia Srl

Předběžná otázka

Musí být čl. 5 odst. 4 nařízení Komise (EU) č. 543/20111 ve spojení s čl. 5 odst. 1 a článkem 8 tohoto nařízení a s články 113 a 113a nařízení Rady (ES) č. 1234/20072 ze dne 22. října 2007 vykládán v tom smyslu, že vyžaduje vyhotovení průvodního dokladu s uvedením názvu a země původu výrobků z čerstvého ovoce a zeleniny, které jsou odesílány v hotovém balení nebo v originálním balení poskytnutým výrobcem, a to během jejich přepravy z distribuční platformy prodejní společnosti na prodejní místo stejné společnosti, bez ohledu na to, že údaje pro označování vyžadované v kapitole I nařízení EU č. 543/2011 (včetně těch, které se týkají názvu a země původu výrobků) jsou uvedeny na jedné straně obalu, a to tak, že jsou nesmazatelně vytištěny přímo na obalu nebo na štítku, který tvoří nedílnou součást obalu nebo je k obalu připevněn, a že tyto informace jsou rovněž uvedeny na fakturách vystavených dodavatelem, od kterého jej společnost, která výrobek uvádí na trh, zakoupila, a jsou uloženy v účetních kancelářích posledně uvedené společnosti a na vývěsce viditelně umístěné uvnitř dopravního prostředku, v němž je výrobek převážen?

____________

1 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1)

2 Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů ) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).