Language of document :

d:\documents\tra-doc\t-2015-0685\tra-doc-sk-req_comm-t-0685-2015-201511162-02_00.doc

Žaloba podaná 26. novembra 2015 – Sulayr Global Service/ÚHVT – Sulayr Calidad (sulayr GLOBAL SERVICE)

(vec T-685/15)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Sulayr Global Service, SL (Valle del Zalabi, Španielsko) (v zastúpení: P. López Ronda, G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal a E. Armero Lavie, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Sulayr Calidad, SL (Granada, Španielsko)

Údaje týkajúce sa konania pred ÚHVT

Prihlasovateľ: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Spoločenstva obsahujúca slovné prvky „sulayr GLOBAL SERVICE“ – prihláška č. 11 960 515.Konanie pred ÚHVT: námietkové konanie.Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 23. septembra 2015 vo veci R 149/2015-1.NávrhyŽalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:zrušil napadnuté rozhodnutie, v rozsahu v akom sa konštatovalo, že existuje podobnosť medzi požadovanými službami v triede 40 a službami, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka v triede 42, a v dôsledku toho pravdepodobnosť ich zámeny,uložil ÚHVT povinnosť nahradiť trovy konania.Uvádzané žalobné dôvodyporušenie článku 60 nariadenia č. 207/2009 a článku 49 ods. 1 nariadenia č. 2868/95.porušenie článku 75 nariadenia č. 207/2009.porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.

____________