Language of document :

Wyrok Sądu z dnia 26 października 2017 r. – Sulayr Global Service / EUIPO – Sulayr Calidad (sulayr GLOBAL SERVICE)

(Sprawa T-685/15)1

{Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego sulayr GLOBAL SERVICE – Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy SULAYR – Względna podstawa odmowy rejestracji – Brak podobieństwa usług – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001}

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Sulayr Global Service, SL (Valle del Zalabi, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci P. López Ronda, G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal i E. Armero Lavie)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: początkowo S. Palmero Cabezas, następnie J. Crespo Carrillo, pełnomocnicy)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą EUIPO była również, interwenient przed Sądem: Sulayr Calidad, SL (Grenada, Hiszpania) (przedstawiciele: początkowo adwokaci E. Bayo de Gispert i G. Hinarejos Mulliez, następnie adwokaci G. Hinarejos Mulliez i I. Valdelomar Serrano)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 23 września 2015 r. (sprawa R 149/2015-1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Sulayr Calidad a Sulayr Global Service.

Sentencja

Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 23 września 2015 r. (sprawa R 149/2015-1) w zakresie, w jakim uwzględniono w niej sprzeciw w części, w jakiej został on wniesiony wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla towarów należących do klasy 40.

EUIPO pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Sulayr Global Service, SL, w związku z postępowaniem przed Sądem.

Sulayr Calidad, SL, pokrywa własne koszty w związku z postępowaniem przed Sądem oraz niezbędne koszty poniesione przez Sulayr Global Service w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą EUIPO.

____________

1     Dz.U. C 38 z 1.2.2016.