Language of document : ECLI:EU:T:2017:761

Решение на Общия съд (девети състав) от 26 октомври 2017 г. —
Sulayr Global Service/EUIPO — Sulayr Calidad (sulayr GLOBAL SERVICE)

(Дело T685/15)

„Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „sulayr GLOBAL SERVICE“ — По-ранна национална словна марка „SULAYR“ — Относително основание за отказ — Липса на сходство между услугите — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)“

1.      Марка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги — Вероятност от объркване с по-ранната марка — Критерии за преценка

(член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 на Съвета)

(вж. т. 23 и 24)

2.      Марка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги — Сходство между съответните стоки или услуги — Критерии за преценка

(член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 на Съвета)

(вж. т. 26)

3.      Марка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги — Сходство между съответните стоки или услуги — Допълващ характер на стоките или услугите

(член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 на Съвета)

(вж. т. 33 и 34)

4.      Марка на Европейския съюз — Производство по обжалване — Обжалване пред съда на Съюза — Компетентност на Общия съд — Контрол за законосъобразност на решенията на апелативните състави

(член 65, параграф 2 от Регламент № 207/2009 на Съвета)

(вж. т. 39)

5.      Марка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги — Вероятност от объркване с по-ранната марка — Фигуративна марка „sulayr GLOBAL SERVICE“ и словна марка „SULAYR“

(член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 на Съвета)

(вж. т. 47—49)

Предмет

Жалба срещу решението на първи апелативен състав на EUIPO от 23 септември 2015 г. (преписка R 149/2015‑1), постановено в производство по възражение със страни Sulayr Calidad и Sulayr Global Service

Диспозитив

1)

Отменя решението на първи апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 23 септември 2015 г. (преписка R 149/2015‑1) в частта, в която уважава възражението срещу регистрацията на заявената марка за услугите от клас 40.

2)

EUIPO понася направените от нея съдебни разноски, както и тези на Sulayr Global Service, SL, за целите на производството пред Общия съд.

3)

Sulayr Calidad, SL, понася направените от него съдебни разноски за целите на производството пред Общия съд, както и необходимите разходи, направени от Sulayr Global Service за целите на производството пред апелативния състав на EUIPO.