Language of document : ECLI:EU:C:2004:639

Sprawa C-200/02

Kunqian Catherine Zhu i Man Lavette Chen

przeciwko

Secretary of State for the Home Department

(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Immigration Appellate Authority)

Prawo pobytu – Dziecko mające obywatelstwo Państwa Członkowskiego, ale przebywające w innym Państwie Członkowskim – Rodzice będący obywatelami państwa trzeciego – Prawo pobytu matki w tym drugim Państwie Członkowskim

Streszczenie wyroku

Obywatelstwo Unii Europejskiej – Prawo swobodnego przepływu osób i pobytu na terytorium Państw Członkowskich – Dyrektywa 90/364 – Małoletni obywatel Państwa Członkowskiego objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, pozostający na utrzymaniu jednego z rodziców, będącego obywatelem państwa trzeciego, posiadającego wystarczające środki i sprawującego opiekę nad małoletnim – Prawo pobytu, zarówno małoletniego, jak i jednego z jego rodziców w innym Państwie Członkowskim – Warunki nabycia obywatelstwa przez małoletniego – Brak związku ze sprawą

(art. 18 WE; dyrektywa Rady 90/364)

Artykuł 18 WE oraz dyrektywa 90/364 w sprawie prawa pobytu przyznają małoletniemu obywatelowi Państwa Członkowskiego w wieku dziecięcym objętemu stosownym ubezpieczeniem zdrowotnym, pozostającemu na utrzymaniu jednego z rodziców, będącego obywatelem państwa trzeciego, którego środki są wystarczające, aby pierwszy z wymienionych nie stał się obciążeniem dla finansów publicznych przyjmującego Państwa Członkowskiego, prawo pobytu na czas nieograniczony na terytorium tego ostatniego państwa. W takim przypadku te same przepisy umożliwiają rodzicom sprawującym opiekę nad tym obywatelem przebywanie wraz z nim w przyjmującym Państwie Członkowskim.

W tym względzie warunek odnoszący się do wystarczającej ilości środków wyrażony w dyrektywie 90/364 nie może być interpretowany w taki sposób, że małoletni obywatel musi dysponować samodzielnie koniecznymi środkami, a nie korzystać ze środków towarzyszącego mu członka rodziny. W istocie taka wykładnia dodaje do tego warunku wymóg odnoszący się do pochodzenia tych środków, który stanowi ingerencję w wykonywanie podstawowego prawa swobodnego przepływu i pobytu przewidzianych w art. 18 WE, przekraczając to, co niezbędne do osiągnięcia stawianych celów, czyli ochrony finansów publicznych Państw Członkowskich.

Ponadto nie można odmówić zainteresowanym prawa do skorzystania z przedmiotowych przepisów prawa wspólnotowego z takiego powodu, że jeden z rodziców sprawujący opiekę stworzył w drodze pobytu w jednym Państwie Członkowskim warunki pozwalające jego nienarodzonemu dziecku na nabycie obywatelstwa innego Państwa Członkowskiego w celu uzyskania następnie dla dziecka i dla niego samego prawa długotrwałego pobytu. W istocie określenie warunków nabycia lub utraty obywatelstwa należy, zgodnie z prawem międzynarodowym, do kompetencji każdego Państwa Członkowskiego, która musi być wykonywana z poszanowaniem prawa wspólnotowego i do Państwa Członkowskiego nie należy ograniczanie skutków przyznania obywatelstwa innego Państwa Członkowskiego poprzez postawienie dodatkowego warunku uznania tego obywatelstwa dla celów korzystania z podstawowych swobód ustanowionych w Traktacie.

(por. pkt 33, 36–37, 39, 47 i sentencja)