Language of document :

Kanne 26.2.2021 – Euroopan komissio v. Irlanti

(asia C-125/21)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Tomkin ja S. Grünheid)

Vastaaja: Irlanti

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin tuomioistuin

toteaa, että Irlanti ei ole noudattanut vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta rikosasioissa annettuihin tuomioihin, joissa määrätään vapausrangaistus tai vapauden menetyksen käsittävä toimenpide, niiden täytäntöön panemiseksi Euroopan unionissa 27.11.2008 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2008/909/YOS1 29 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kyseisen puitepäätöksen noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, tai joka tapauksessa, koska se ei ole ilmoittanut niistä komissiolle.

velvoittaa Irlannin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Puitepäätöksen 2008/909/YOS 29 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden oli toteutettava tämän puitepäätöksen säännösten noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet 5.12.2011 mennessä ja ilmoitettava näistä toimenpiteistä komissiolle.

Komissio katsoo, että Irlanti on rikkonut puitepäätöksen 2008/909/YOS 29 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut kyseisen puitepäätöksen noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, tai joka tapauksessa, koska se ei ole ilmoittanut niistä komissiolle.

____________

1 EUVL 2008, L 327, s. 27.