Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Budai Központi Kerületi Bíróság (Ungern) den 2 mars 2021 – Brottmål mot KI

(Mål C-131/21)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Budai Központi Kerületi Bíróság

Part i det nationella målet

KI

Tolkningsfråga

Strider det mot vad som föreskrivs i artikel 50 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, tolkad mot bakgrund av artikel 4 i tilläggsprotokoll nr 7 till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) från år 1950 samt relevant praxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, att det väcks åtal som delvis avser gärningar för vilka den tilltalade, i ett administrativt sanktionsförfarande och genom ett lagakraftvunnet avgörande, redan har påförts böter på plats vilka, till följd av att de inte betalats, genom ett domstolsavgörande har omvandlats till ett fängelsestraff?

____________