Language of document :

Meddelelse til EU-tidende

 

     RETTENS DOM

     af 11. december 2001

i sag T-138/00, Erpo Möbelwerk GmbH mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)(1)

    ("EF-varemærker ( ordkombinationen DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT ( absolutte registreringshindringer ( artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 40/94")

    (Processprog: tysk)

    (Foreløbig oversættelse. Den endelige oversættelse vil blive offentliggjort i Samling af Afgørelser)

I sag T-138/00, Erpo Möbelwerk GmbH, Ertingen (Tyskland), ved advokat S. von Petersdorff-Campen, og med valgt adresse i Luxembourg, mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (befuldmægtigede: F. López de Rego og G. Schneider), angående en påstand om annullation af afgørelse af 23. marts 2000 (sag R 392/1999-3) truffet af Tredje Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) vedrørende registreringen af ordkombinationen DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT som EF-varemærke, har Retten (Fjerde Afdeling), sammensat af afdelingsformanden, P. Mengozzi, og dommerne V. Tiili og R.M. Moura Ramos; justitssekretær: fuldmægtig J. Palacio González, den 11. december 2001 afsagt dom, hvis konklusion lyder således:

1)Den af Tredje Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) trufne afgørelse af 23. marts 2000 (sag R 392/1999-3) annulleres.

2)Harmoniseringskontoret bærer sine egne omkostninger og betaler sagsøgerens omkostninger.

____________

1 - EFT C 233 af 12.8.2000.