Language of document :

Meddelande i Europeiska Unionens Officiella Tidning

 

Förstainstansrättens dom av den 13 mars 2002 i mål T-139/00: Laurent Bal mot Europeiska gemenskapernas kommission1

(Tjänstemän ( Internt uttagningsprov ( Nekat tillträde till uttagningsprovet ( Krav på yrkeserfarenhet)

    (Rättegångsspråk: franska)

Förstainstansrätten, andra avdelningen (ordföranden R.M. Moura Ramos samt domarna J. Pirrung och A.W.H. Meij; justitiesekreterare: byrådirektören D.

Christensen), har den 13 mars 2002 avkunnat dom i mål T-139/00: Laurent Bal, Walhain (Belgien), representerad av advokaterna I. Cooreman och T. Delvaux, med delgivningsadress i Luxemburg, mot Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall) angående i huvudsak en talan om ogiltigförklaring av beslutet genom vilket sökandens ansökan till det interna uttagningsprovet COM/TB/99 avvisades. Domslutet i denna dom har följande lydelse:

1)    Uttagningskommitténs beslut av den 24 februari 2000 att inte låta sökanden delta i proven i det interna uttagningsprovet COM/TB/99 ogiltigförklaras.

2)Talan ogillas i övrigt.

3)Kommissionen skall ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EGT C 233, 12.8.2000.