Language of document :

Meddelelse til EU-tidende

 

Dom afsagt af Retten i Første Instans den 15. november 2001 i sag T-142/00, Michel Van Huffel mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber 1.

(Tjenestemænd ( adgang til interne udvælgelsesprøver ( entreprisekontrakter ( meddelelse om udvælgelsesprøve ( adgangsbetingelse at tilhøre det vedtægtsmæssige personale)

    (Processprog: fransk)

I sag T-142/00, Michel Van Huffel, midlertidig ansat ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, med bopæl i Chaumont-Gistoux (Belgien), ved advokaterne J.-N. Louis og V. Peere, og med valgt adresse i Luxembourg, mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (befuldmægtigede: J. Currall, F. Clotuche-Duvieusart og D. Waelbroeck), angående en påstand om annullation af den beslutning, som udvælgelseskomitéen for den interne udvælgelsesprøve KOM/TA/99 har truffet om ikke at give sagsøgeren adgang til prøverne i forbindelse med denne udvælgelsesprøve, har Retten (Fjerde Afdeling), sammensat af afdelingsformanden, P. Mengozzi, og dommerne V. Tiili og R.M. Moura Ramos; justitssekretær: referendar S. Haukka, den 15. november 2001 afsagt dom, hvis konklusion lyder således:

1)Kommissionen frifindes.

2)Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EFT C 247 af 26.8.2000.