Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Spojené království) dne 21. března 2016 – Toufik Lounes v. Secretary of State for the Home Department

(Věc C-165/16)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Účastníci původního řízení

Žalobce: Toufik Lounes

Žalovaná: Secretary of State for the Home Department

Předběžná otázka

Pokud španělská státní příslušnice a občanka Unie:

i)    využije svého práva volného pohybu podle směrnice 2004/38/ES1 a přestěhuje se do Spojeného království,

ii)    využije svého práva podle článku 7 nebo článku 16 směrnice 2004/38/ES a pobývá ve Spojeném království,

iii)    následně získá britské občanství, které má vedle své španělské státní příslušnosti, a má tedy dvojí státní příslušnost, a

iv)    několik let po získání britského občanství uzavře sňatek se státním příslušníkem třetí země, s nímž pobývá ve Spojeném království,

přísluší jí i jejímu manželovi práva podle čl. 3 odst. 1 směrnice 2004/38/ES, dokud pobývá ve Spojeném království a má španělskou státní příslušnost i britské občanství?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věst. L 158, s. 77; Zvl. vyd. 05/05, s. 46).