Language of document :

2017 m. lapkričio 14 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Toufik Lounes / Secretary of State for the Home Department

(Byla C-165/16)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Sąjungos pilietybė – SESV 21 straipsnis – Direktyva 2004/38/EB – Naudos gavėjai – Dviguba pilietybė – Sąjungos pilietis, įgijęs priimančiosios valstybės narės pilietybę ir išsaugojęs savo kilmės valstybės pilietybę – Sąjungos piliečio šeimos nario, trečiosios valstybės piliečio, teisė gyventi šioje valstybėje narėje)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Toufik Lounes

Atsakovas: Secretary of State for the Home Department

Rezoliucinė dalis

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti [d]irektyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB, turi būti aiškinama taip, kad tokioje situacijoje, kai Europos Sąjungos pilietis pasinaudojo savo judėjimo laisve, atvyko į kitą valstybę narę, kurios pilietis jis nėra, ir joje apsigyveno pagal šios direktyvos 7 straipsnio 1 dalį arba 16 straipsnio 1 dalį, vėliau įgijo šios valstybės narės pilietybę, kartu išsaugodamas ir savo kilmės valstybės pilietybę, po kelerių metų susituokė su trečiosios valstybės piliečiu ir su juo toliau gyvena minėtos valstybės narės teritorijoje, šis trečiosios valstybės pilietis negali pasinaudoti išvestine teise gyventi minėtoje valstybėje narėje remdamasis minėtos direktyvos nuostatomis. Vis dėlto jis gali pasinaudoti tokia teise gyventi šalyje, remdamasis SESV 21 straipsnio 1 dalimi, tokiomis sąlygomis, kurios neturi būti griežtesnės nei Direktyvoje 2004/38 numatytos šios teisės suteikimo trečiosios valstybės piliečiui, kuris yra Sąjungos piliečio, pasinaudojusio laisvo judėjimo teise ir apsigyvenusio kitoje nei jo pilietybės valstybėje narėje, šeimos narys, sąlygos.

____________

1 OL C 191, 2016 5 30.