Language of document :

Meddelelse til EU-tidende

 

Dom afsagt af Retten i Første Instans den 10. april 2003 i sag T-369/00, Département du Loiret mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber 1.

(Annullationssøgsmål ( statsstøtte ( forordning (EF) nr. 659/1999 ( artikel 15 ( forældelsesfrist ( tilbagesøgning af støtte ( handling som afbryder forældelsen)

    (Processprog: fransk)

I sag T-369/00, Département du Loiret ved avocat A. Carnelutti, støttet af Scott SA, Saint-Cloud (Frankrig), ved Sir Jeremy Lever, QC, barrister G. Peretz og solicitor R. Griffith, og med valgt adresse i Luxembourg, mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (befuldmægtigede: G. Rozet og J. Flett), angående en påstand om delvis annullation af Kommissionens beslutning 2002/14/EF af 12. juli 2000 om den statsstøtte, Frankrig har iværksat til fordel for Scott Paper SA/Kimberly-Clark (EFT L 12, s. 1), har Retten (Femte Udvidede Afdeling), sammensat af afdelingsformanden, J.D. Cooke, og dommerne R. García-Valdecasas, P. Lindh, N.J. Forwood og H. Legal; justitssekretær: ekspeditionssekretær J. Palacio González, den 10. april 2003 afsagt dom, hvis konklusion lyder således:

1)Påstanden om annullation af artikel 2 i Kommissionens beslutning 2002/14/EF af 12. juli 2000 tages ikke til følge, for så vidt som den er baseret på, at Kommissionen har tilsidesat artikel 15 i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel [88].

2)I øvrigt fortsættes sagens behandling.

3)Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.

____________

1 - EFT C 61 af 24.2.2001.