Language of document :

Tiedonanto virallisessa lehdessä

 

     YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO

     10 päivänä huhtikuuta 2003

asiassa T-369/00, Département du Loiret vastaan Euroopan yhteisöjen komissio1

    (Kumoamiskanne ( Valtiontuki ( Asetus N:o 659/1999 ( Asetuksen 15 artikla ( Vanhentumisaika ( Tuen takaisinperintä ( Vanhentumisen keskeyttävä toimi)

    (Oikeudenkäyntikieli: ranska)

Asiassa T-369/00, Département du Loiret, edustajanaan asianajaja A. Carnelutti, jota tukee Scott SA, kotipaikka Saint-Cloud (Ranska), edustajinaan Sir Jeremy Lever, QC., barrister G. Peretz ja solicitor R. Griffith, prosessiosoite Luxemburgissa, vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehinään G. Rozet ja J. Flett), jossa kantaja vaatii, että yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumoaa osittain valtiontuesta, jonka Ranska on myöntänyt Scott Paper SA:lle / Kimberly-Clarkille, 12 päivänä heinäkuuta 2000 tehdyn komission päätöksen 2002/14/EY (EYVL L 12, s. 1), ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (laajennettu viides jaosto), toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. D. Cooke sekä tuomarit R. García-Valdecasas, P. Lindh, N. J. Forwood ja H. Legal, kirjaaja: johtava hallintovirkamies J. Palacio González, on antanut 10.4.2003 tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:

1)Kanne, jossa vaaditaan 12.7.2000 tehdyn komission päätöksen 2002/14/EY 2 artiklan kumoamista, hylätään siltä osin kuin kanne perustuu siihen, että komissio olisi rikkonut EY:n perustamissopimuksen [88] artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22 päivänä maaliskuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 15 artiklaa.

2)Oikeudenkäynti jatkuu muilta osin.

3)Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

____________

1 - EYVL C 61, 24.2.2001.