Language of document :

Tiedonanto virallisessa lehdessä

 

     YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO

     21 päivänä lokakuuta 2003

asiassa T-368/00: General Motors Nederland BV ja Opel Nederland BV vastaan Euroopan yhteisöjen komissio1

    (Kilpailu ( Autojen jälleenmyynti ( EY 81 artikla ( Asetus N:o 123/85 ja N:o 1475/95 ( Markkinoiden eristäminen ( Viennin rajoittamiseen tähtäävä yleisstrategia ( Toimitusten rajoittaminen ( Rajoittava

bonusjärjestelmä ( Vientikielto ( Sakko ( Kilpailusääntöjen rikkomisen vakavuus ja kesto ( Suhteellisuus ( Sakkojen laskemista koskevat suuntaviivat)

    (Oikeudenkäyntikieli: englanti)

Asiassa T-368/00, General Motors Nederland BV, kotipaikka Sliedrecht (Alankomaat), Opel Nederland BV, kotipaikka Sliedrecht, edustajinaan asianajajat D. Vandermeersch, R. Snelders ja S. Allock, prosessiosoite Luxemburgissa, vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehinään: W. Mölls ja A. Whelan), jossa kantajat vaativat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta ensisijaisesti kumoamaan EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan mukaisesta menettelystä 20 päivänä syyskuuta 2000 tehdyn komission päätöksen 2001/146/EY (asia COMP/36.653 ( Opel) (EYVL 2001, L 59, s. 1) ja toissijaisesti kumoamaan kantajille tässä päätöksessä määrätyn sakon tai alentamaan sen määrää,

ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (toinen jaosto), toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja N. J. Forwood sekä tuomarit J. Pirrung ja A. W. H. Meij, kirjaaja: H. Jung, on antanut 21.10.2003 tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:

1)EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia COMP/36.653 ( Opel) 20 päivänä syyskuuta 2000 tehty riidanalainen komission päätös 2001/146/EY kumotaan siltä osin kuin siinä todetaan EY 81 artiklan 1 kohdan vastaisen rajoitettuja toimituksia koskevan toimenpiteen olemassaolo.

2)Kantajille riidanalaisen päätöksen 3 artiklassa määrätyn sakon määrää alennetaan 35 475 000 euroon.

3)Kanne hylätään muilta osin.

4)Kantajat vastaavat neljästä viidesosasta omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaavat neljä viidesosaa komission oikeudenkäyntikuluista, ja komissio vastaa viidesosasta omia oikeudenkäyntikulujaan ja korvaa viidesosan kantajien oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EYVL C 61, 24.2.2001.