Language of document :

Förstainstansrättens dom av den 29 mars 2007 - Département du Loiret mot kommissionen

(mål T-369/00)1

(Statligt stöd - Försäljningspris för en tomt - Beslut att ett stöd som inte är förenligt med den gemensamma marknaden skall återkrävas - Stödets nuvärde - Ränta på ränta - Motivering)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Département du Loiret (Frankrike) (ombud: advokaten A. Carnelutti)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: G. Rozet och J. Flett)

Part som har intervenerat till stöd för sökanden: Scott SA (Saint-Cloud, Frankrike) (ombud: Sir Jeremy Lever, QC, J. Gardner, G. Peretz, barristers, R. Griffith och M. Papadakis, solicitors)

Saken

Talan om delvis ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2002/14/EG av den 12 juli 2000 om de stödåtgärder Frankrike genomfört till förmån för Scott Paper SA/Kimberly-Clark (EGT L 12, 2002, s. 1)

Domslut

Kommissionens beslut 2002/14/EG av den 12 juli 2000 om de stödåtgärder Frankrike genomfört till förmån för Scott Paper SA/Kimberly-Clark ogiltigförklaras, såvitt det omfattar stöd i form av ett förmånligt pris på den tomt som avses i artikel 1 i samma beslut.

Kommissionen skall bära sin rättegångskostnad och ersätta sökandens och Scott SA:s rättegångskostnad.

____________

1 - EGT C 61, 24.2.2001.