Language of document : ECLI:EU:T:2007:100

Vec T‑369/00

Département du Loiret (Francúzsko)

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Štátna pomoc – Predajná cena pozemku – Rozhodnutie nariaďujúce vymáhanie pomoci nezlučiteľnej so spoločným trhom – Aktualizovaná hodnota pomoci – Zložená úroková sadzba – Odôvodnenie“

Abstrakt rozsudku

Pomoc poskytovaná štátmi – Rozhodnutie Komisie konštatujúce nezlučiteľnosť pomoci so spoločným trhom a nariaďujúce jej vrátenie – Povinnosť odôvodnenia spôsobu výpočtu sumy, ktorá sa má vrátiť

(Článok 253 ES)

Rozhodnutie Komisie týkajúce sa vymáhania štátnej pomoci poskytnutej vo forme postúpenia pripraveného pozemku za preferenčnú cenu, ktorú vyhlasuje za protiprávnu, nespĺňa požiadavku uvedenia dôvodov stanovenú článkom 253 ES, keďže znemožňuje preskúmanie osobami, ktorým je určené, a súdu tým, že neobsahuje dostatočné informácie o spôsobe, akým Komisia vypočítala sumu, ktorá sa má vrátiť, a tento nedostatok spočíva v tom, že v ňom nebolo upresnené, že prišlo k uplatneniu zloženej úrokovej sadzby, ktorá nie je stanovená v žiadnom predpise a Komisia ju v predchádzajúcej praxi neuplatňovala, hoci výber zloženej úrokovej sadzby má v prejednávanej veci značné dôsledky na sumu, ktorá sa má vymáhať, že nebolo predložené žiadne vysvetlenie umožňujúce pochopiť voľbu použitej úrokovej sadzby, že nebolo predložené žiadne vysvetlenie týkajúce sa súvislosti medzi zvýhodnením, ktoré mal príjemca, a sumou, ktorá sa má vrátiť, a nakoniec že sa objavuje rozpor medzi výberom zloženej úrokovej sadzby, pokiaľ ide o výpočet sumy, ktorá sa má vymáhať ku dňu prijatia rozhodnutia, a voľbou jednoduchej úrokovej sadzby, pokiaľ ide o úroky platené za obdobie medzi prijatím rozhodnutia a skutočným vrátením.

(pozri body 35 – 53)