Language of document : ECLI:EU:T:2007:100

Mål T‑369/00

Département du Loiret (Frankrike)

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Statligt stöd – Pris vid försäljning av ett markområde – Beslut i vilket det förordnas om att ett stöd som inte är förenligt med den gemensamma marknaden skall återbetalas – Stödets nuvärde – Sammansatt ränta – Motivering”

Sammanfattning av domen

Statligt stöd – Kommissionens beslut i vilket det fastställs att ett stöd är oförenligt med den gemensamma marknaden och att stödet skall återbetalas – Motiveringsskyldighet avseende beräkningen av det belopp som skall återbetalas

(Artikel 253 EG)

Ett kommissionsbeslut om återbetalning av ett statligt stöd, som beviljats i form av ett förmånligt pris på iordningställd mark och som förklaras olagligt, är inte förenligt med kravet på motivering i artikel 253 EG när det leder till att adressaten och domstolen inte har kunnat utföra en kontroll då beslutet inte innehåller tillräckligt med information om det sätt på vilket kommissionen har beräknat det belopp som skall återbetalas genom att det inte närmare har angetts att kommissionen tillämpat en sammansatt ränta, vilket inte föreskrivs i någon text och som inte motsvarar kommissionens hittillsvarande praxis, trots att valet av en sammansatt ränta har haft betydande konsekvenser på beloppet för det stöd som skall återbetalas, och beslutet inte heller innehåller någon förklaring till valet av den tillämpade räntesatsen, eller någon förklaring av sambandet mellan den fördel som mottagaren av stödet haft och det belopp som denne skall återbetala, samt slutligen, uppvisar en inkonsekvens mellan valet att vid tidpunkten för beslutet tillämpa en sammansatt ränta för beräkningen av det belopp som skall återbetalas och valet av en enkel ränta för perioden mellan det att beslutet fattades och den dag stödet återbetalades.

(se punkterna 35–53)