Language of document :

A Törvényszék (első tanács) T-565/18. sz., P. Krücken Organic GmbH kontra Európai Bizottság ügyben 2020. szeptember 9-én hozott ítélete ellen a P. Krücken Organic GmbH által 2020. november 9-én benyújtott fellebbezés

(C-586/20. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: P. Krücken Organic GmbH (képviselő: H. Schmidt Rechtsanwalt)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék (első tanács) T-565/18. sz. ügyben 2020. szeptember 9-én hozott ítéletét;

kötelezze az Európai Bizottságot 216 749,02 euró, valamint a keresetlevél kézbesítésének napjától számított, az Európai Központi Bank (EKB) által alkalmazott alapkamatlábat 8%-os éves kamattal meghaladó mértékű késedelmi kamat megfizetésére;

kötelezze az Európai Bizottságot arra, hogy aktába való betekintés révén bocsássa a fellebbező rendelkezésre mindazon dokumentumot, amely az ECOCERT-nek a szóban forgó terméket gyártó vállalkozás ökoellenőrzésére irányuló tevékenysége során keletkezett, különösen a 2016., 2017. és 2018. évi ellenőrzési jelentéseket és az azokhoz tartozó elemzéseket, amelyek összefüggnek az ECOCERT azon megállapításaival, értékelésével és határozataival, amelyek a szóban forgó termékre vonatkozó ellenőrzési tanúsítvány kiállításának és ezen ellenőrzési tanúsítvány ECOCERT általi utólagos hatályon kívül helyezésének alapját képezték;

kötelezze a Bizottságot arra, hogy az ökológiai ellenőrző szerveket, amelyeket a Bizottság harmadik országokban az Unió ökológiai termelésre vonatkozó ellenőrzési rendszerében felmerülő feladatok elvégzésével bíz meg, kötelezze arra, hogy az érintett importőrnek küldjék meg a kiállított ellenőrzési tanúsítvány hatályon kívül helyezésére, visszavonására vagy érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó határozatukat, fogadják be az importőr kifogásait, és határozzanak azokról; és kötelezze az általa harmadik államokban megbízott ökológiai ellenőrző szerveket arra, hogy bocsássák az importőrök rendelkezésére az ökológiai ellenőrzési eljárás ilyen határozatok alapjául szolgáló dokumentumait, különösen az ellenőrzési jelentéseket és elemzéseket, amely során azon részeket, amelyek harmadik személyeket megillető adatvédelem hatálya alá tartoznak, takarják ki; másodlagosan a fellebbező azt kéri, hogy a Bizottság e kötelezettsége a fellebbezővel szembeni kötelezettségre korlátozódjon.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező úgy véli, hogy megsértették a vállalkozás szabadságához és a tulajdonának védelméhez fűződő alapjogait. Az uniós ökológiai jogot az Alapjogi Charta fényében kell értelmezni. Ezt a Törvényszék az ítéletében teljes mértékben figyelmen kívül hagyta. Ez teljesen megfosztja az EU-n kívüli államokból ökológiai termékeket importáló vállalkozásokat az alapjogok védelmétől.

A Törvényszék az ítéletében jogilag tévesen értékelte az Európai Bizottságra az ökológiai ellenőrző szervek magatartásával és határozataival kapcsolatban háruló kötelezettségeknek és ezáltal a Bizottság e tekintetben fennálló felelősségének terjedelmét. Ítéletében a Törvényszék tévesen állapította meg, hogy nem létezik olyan „konkrét rendelkezés”, amelyből az következne, hogy az ECOCERT által – a Kínai Népköztársaságban a leányvállalata révén – tanúsított jogellenes magatartás az Uniónak vagy az Európai Bizottságnak tudható be. A Törvényszék úgy véli, hogy a betudás azt feltételezi, hogy magát a Bizottságot bízták meg az ökológiai ellenőrzés nem uniós államokban elvégzendő közhatalmi feladatával. A 834/2007/EK rendelet1 és az 1235/2008/EK rendelet2 jogi rendelkezései azt írják elő, hogy az Európai Bizottság milyen módon végezze el nem uniós államokban az ökológiai ellenőrzéseket, vagyis úgy, hogy nevezzen ki ökológiai ellenőrző szerveket az Unió megbízottjának.

Ezenkívül a Törvényszék azon megfontolása, amely szerint mind a 834/2007 rendelet 33. cikke, mind a hatósági felelősség felülvizsgálatának kerete „széles mérlegelési mozgásteret” biztosít az Európai Bizottság számára mind a kockázat, mind a valamely azonosított kockázatból eredő felügyeleti intézkedések meghatározása és értékelése tekintetében, nem felel meg az alapjogok által védett helyzetek jelentőségének. Az ilyen széles mérlegelési mozgástér azt eredményezné, hogy az Európai Bizottság magatartása kikerülne a bírósági felülvizsgálat alól.

Végül a Törvényszék arra vonatkozó indokolása, hogy miért utasítja el a Bizottság arra való kötelezése iránti kérelmet, hogy biztosítsa az ökológiai ellenőrző szervek által hozott határozatok átláthatóságát, összeegyeztethetetlen az alapjogok jelentőségével és az alapjogok hatékony védelme biztosításának fontosságával.

____________

1 Az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendelet (HL 2007. L 189., 1. o.).

2 A 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló, 2008. december 8-i 1235/2008/EK bizottsági rendelet (HL 2008. L 334., 25. o).