Language of document :

Преюдициално запитване от Østre Landsret (Дания), постъпило на 9 ноември 2020 г. — Ligebehandlingsnævnet, действащ в качеството на представител на A/HK/Danmark и HK/Privat

(Дело C-587/20)

Език на производството: датски

Запитваща юрисдикция

Østre Landsret (Източен областен съд, Дания)

Страни в главното производство

Ищец: Ligebehandlingsnævnet, действащ в качеството на представител на A

Ответници: HK/Danmark и HK/Privat

Встъпила страна: Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 3, параграф 1, буква а) от Директивата за заетостта1 да се тълкува в смисъл, че при описаните [в преюдициалното запитване] обстоятелства политически избираем отраслов ръководител в синдикална организация попада в приложното поле на тази директива?

____________

1 Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите (OВ, L 303, 2000, стр. 16, специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 7).