Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Hannover (Niemcy) w dniu 10 listopada 2020 r. – Landkreis Northeim / Daimler AG

(Sprawa C-588/20)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Landgericht Hannover

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Landkreis Northeim

Strona pozwana: Daimler AG

Uczestnicy: Iveco Magirus AG, MAN SE, MAN Truck & Bus SE, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH

Pytania prejudycjalne

Czy decyzję Komisji Europejskiej z dnia 19 lipca 2016 r.1 wydaną w postępowaniu przewidzianym w art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 53 Porozumienia EOG (sprawa AT.39824 – Samochody ciężarowe) należy interpretować w ten sposób, że zawarte w niej ustalenia dotyczą również pojazdów specjalnych/specjalistycznych, w szczególności śmieciarek ?

____________

1 Notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4673 final, streszczenie w Dz.U. 2017, C 108, s. 6.