Language of document :

Talan väckt den 3 februari 2021 – Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland

(Mål C-70/21)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: M. Kostantinidis, M. Noll-Ehlers)

Svarande: Republiken Grekland

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

A) fastställa att Republiken Grekland

har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 13 i jämförd med bilaga XI till direktiv 2008/50/EG1 , genom att systematiskt och kontinuerligt överskrida gränsvärdena för PM10-koncentrationer, vad avser det dagliga gränsvärdet i området/tätbebyggelsen ΕL0004 i Thessaloniki, som gällt sedan 2005,

har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 23.1 i direktiv 2008/50 (i kombination med bilaga XV, avsnitt A till det direktivet) – i synnerhet skyldigheten i artikel 23.1 andra stycket i det direktivet – att vidta lämpliga åtgärder så att perioden av överskridande blir så kort som möjligt, genom att inte, före den 11 juli 2010, ha vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att gränsvärdena för PM10 i området/tätbebyggelsen ΕL0004 i Thessaloniki följs,

B) förplikta Republiken Grekland att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Med den första grunden för överklagandet betonar kommissionen att direktiv 2008/50 om luftkvalitet och renare luft i Europa kräver att medlemsstaterna begränsar befolkningens exponering för luftburna mikropartiklar (PM10). Kommissionen gör gällande att Republiken Grekland, sedan år 2005, när det blev obligatoriskt att se till att de dagliga och årliga PM10-gränsvärdena följdes (inledningsvis enligt artikel 5.1 i direktiv 1999/30/EEG, och därefter enligt artikel 13 i direktiv 2008/50), på grundval av de årliga luftkvalitetsrapporter som den har lämnat in, kontinuerligt har underlåtit att säkerställa att de dagliga gränsvärdena i tätbebyggelsen ΕL0004 i Thessaloniki inte överskrids.

Med den andra grunden för överklagandet påpekar kommissionen att artikel 23.1 andra stycket i direktiv 2008/50 ålägger medlemsstaterna en klar och omedelbar skyldighet att, i händelse av att gränsvärdena överskrids, upprätta planer som föreskriver lämpliga åtgärder så att perioden för överskridande blir så kort som möjligt. Kommissionen gör gällande att Republiken Grekland, i strid med artikel 23.1 i direktiv 2008/50, inte har utarbetat en lämplig luftkvalitetsplan för Thessalonikis tätbebyggelse EL0004.

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa (EUT L 152, 2008, s. 1).