Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. ožujka 2021. uputio Administratīvā rajona tiesa (Latvija) – SIA BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA/Latvijas Zinātnes padome

(predmet C-164/21)

Jezik postupka: latvijski

Sud koji je uputio zahtjev

Administratīvā rajona tiesa

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: SIA BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA

Tuženik: Latvijas Zinātnes padome

Prethodna pitanja

1.    Može li se organizaciju (privatnog prava) koja ima nekoliko glavnih djelatnosti, među kojima je istraživačka djelatnost, ali čiji prihodi većinom potječu od pružanja usluga obrazovanja uz naknadu kvalificirati kao subjekt u smislu članka 2. točke 83. Uredbe br. 651/2014 1 ?

2.    Je li opravdano primijeniti zahtjev koji se odnosi na razmjer financiranja (prihodi i troškovi) između gospodarskih i negospodarskih djelatnosti za određivanje toga ispunjava li subjekt zahtjev utvrđen člankom 2. točkom 83. Uredbe br. 651/2014 koji se odnosi na to da je prvenstveni cilj djelatnosti subjekta nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost, putem predavanja, objavljivanja ili prijenosa znanja? U slučaju potvrdnog odgovora, koji bi bio prikladan udio financiranja gospodarskih i negospodarskih djelatnosti kako bi se odredio prvenstveni cilj djelatnosti subjekta?

3.    Je li opravdano, u skladu s odredbama članka 2. točke 83. Uredbe br. 651/2014, primijeniti zahtjev koji se odnosi na to da prihode ostvarene od glavne djelatnosti treba ponovno uložiti (reinvestirati) u glavnu djelatnost predmetnog subjekta i je li nužno ocijeniti druge aspekte kako bi se pravilno mogao odrediti prvenstveni cilj djelatnosti prijavitelja projekta? Mijenja li primjena ostvarenih prihoda (koji se ponovno ulažu u glavnu djelatnost ili koji se, na primjer, u slučaju privatnog osnivača, isplaćuju dioničarima kao dividende), uključujući u slučaju da su većina prihoda naknade naplaćene za usluge obrazovanja, tu ocjenu?

4.    Je li ključan pravni status članova predmetnog prijavitelja projekta za ocjenu toga odgovara li navedeni prijavitelj definiciji iz članka 2. točke 83. Uredbe br. 651/2014, odnosno je li riječ o društvu osnovanom u skladu s trgovačkim pravom za obavljanje gospodarske djelatnosti (djelatnosti uz naknadu) s ciljem ostvarivanja dobiti (članak 1. Komerclikumsa (Trgovački zakonik)) ili čiji su članovi ili vlasnici udjela fizičke ili pravne osobe s ciljem ostvarivanja dobiti (uključujući pružanje usluga obrazovanja uz naknadu) ili koji su osnovani bez cilja ostvarivanja dobiti (na primjer, udruga ili zaklada)?

5.    Jesu li za potrebe ocjene gospodarske prirode djelatnosti prijavitelja projekta ključni razmjer domaćih studenata i studenata iz država članica Unije u odnosu na inozemne studente (iz trećih država) i okolnost da je cilj glavne djelatnosti koju obavlja navedeni prijavitelj pružiti studentima visokoškolsko obrazovanje i kvalifikaciju koji su konkurentni na međunarodnom tržištu rada u skladu sa suvremenim međunarodnim zahtjevima (točka 5. tužiteljeva statuta)?

____________

1     Uredba Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL 2014., L 187, str. 1.)