Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administratīvā rajona tiesa (Latvija) 12. marca 2021 — SIA BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA/Latvijas Zinātnes padome

(Zadeva C-164/21)

Jezik postopka: latvijščina

Predložitveno sodišče

Administratīvā rajona tiesa

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: SIA BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA

Tožena stranka: Latvijas Zinātnes padome

Vprašanja za predhodno odločanje

(1)    Ali je mogoče kot subjekt v smislu člena 2(83) Uredbe št. 651/20141 opredeliti organizacijo (zasebnega prava), ki opravlja različne glavne dejavnosti, med katerimi je raziskovalna dejavnost, vendar njeni prihodki izvirajo pretežno iz plačljivih izobraževalnih storitev?

(2)    Ali je upravičeno uporabiti zahtevo, ki se nanaša na delež financiranja (prihodki in stroški) gospodarskih in negospodarskih dejavnosti, da bi se ugotovilo, ali subjekt izpolnjuje zahtevo, določeno v členu 2(83) Uredbe št. 651/2014 in v skladu s katero je glavni cilj subjekta neodvisno izvajanje temeljnih raziskav, industrijskih raziskav ali eksperimentalnega razvoja ali obsežno razširjanje rezultatov teh dejavnosti prek izobraževanja, objav ali prenosa znanja? Če je odgovor pritrdilen, kakšen bi bil ustrezen delež financiranja gospodarskih in negospodarskih dejavnosti za določitev glavnega cilja subjektovih dejavnosti?

(3)    Ali je glede na določbe člena 2(83) Uredbe št. 651/2014 upravičeno uporabiti zahtevo, v skladu s katero se prihodki, prejeti iz glavne dejavnosti, ponovno vložijo v glavno dejavnost zadevnega subjekta, in ali je treba za ustrezno določitev glavnega cilja dejavnosti subjekta, ki predlaga projekt, presojati druge vidike? Ali se ta presoja spremeni glede na uporabo prejetih prihodkov (glede na to, ali se ponovno vložijo v glavno dejavnost ali se, na primer, v primeru zasebnega vlagatelja, plačajo kot dividende delničarjem), tudi kadar večji del prihodkov izvira iz nadomestil, plačanih za izobraževalne storitve?

(4)    Ali je bistveno, da so člani subjekta, ki ponudi zadevni projekt, pravne osebe, za presojo, ali navedeni subjekt ustreza opredelitvi iz člena 2(83) Uredbe št. 651/2014, torej ali gre za družbo, ustanovljeno v skladu s gospodarskim pravom za opravljanje pridobitne (člen 1 Komerclikums (trgovinski zakonik)) gospodarske dejavnosti (plačljiva dejavnost), ali da so njegovi člani ali delničarji fizične ali pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost (vključno z opravljanjem plačljivih izobraževalnih dejavnosti) ali so bile ustanovljene z namenom opravljanja nepridobitne dejavnosti (na primer društvo ali fundacija)?

(5)    Ali sta za presojo gospodarske narave dejavnosti subjekta, ki predlaga projekt, bistvena delež nacionalnih študentov in študentov držav članic Evropske unije v primerjavi z deležem tujih študentov (iz tretjih držav) in okoliščina, da je cilj glavne dejavnosti navedenega subjekta študentom zagotoviti visokošolsko izobrazbo in usposobljenost, ki bosta konkurenčni na mednarodnem trgu dela v skladu s sodobnimi mednarodnimi zahtevami (točka 5 statuta tožeče stranke)?

____________

1 Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL 2014, L 187, str. 1).