Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania (Italia) la 10 martie 2021 – Comune di Camerota

(Cauza C-161/21)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Comune di Camerota

Întrebările preliminare

Articolele 2 (în ceea ce privește în special principiul statului de drept) și 19 TUE, articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, articolul 120 alineatul (1) și articolul 126 alineatul (1) TFUE, articolul 3 alineatul (1), articolul 6 alineatul (1) litera (b) și articolul 12 din Directiva 2011/85/UE1 , articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 473/20132 , precum și principiile dreptului Uniunii Europene ale proporționalității, cooperării loiale și efectului util care decurg din articolele 4 și 5 TUE se opun interpretării și aplicării unei reglementări naționale de urgență precum cea prevăzută la articolul 53 alineatul 8 din Decretul-lege nr. 104 din 14 august 2020, aprobat cu modificări prin Legea nr. 126 din 13 octombrie 2020, în sensul că aceasta împiedică, chiar și numai temporar (de la 15 august 2020 până la 30 iunie 2021, prin urmare depășind cu mult perioada aferentă stării de urgență), controlul jurisdicțional efectiv și în timp util al respectării normelor bugetare încredințat, conform cadrului normativ constituțional și legislativ intern, unei instanțe independente, specializate în domeniul contabilității, precum Corte di conti [Curtea de Conturi], suspendând în special funcțiile jurisdicționale de control în ceea ce privește entitățile locale care se află în condiții de dezechilibru structural de natură să le destabilizeze și care au întreprins un proces de consolidare pe termen lung și care ar necesita – tocmai pentru acest motiv, în afară de dificultățile cauzate de urgența sanitară – mai mult decât alte entități să fie supuse unei monitorizări independente, eficace și oportune, care să evite ca criza financiară să se agraveze și ca devierea de la procesul de consolidare să devină ireversibilă și să conducă la destabilizarea entității?

Articolul 3 alineatul (3) TUE, articolul 3 alineatul (1) litera (b), articolul 119 alineatele (1) și (2) și articolul 120 TFUE, articolele 1 și 4 din Directiva 2011/7/UE3 , precum și Protocolul (nr. 27) privind piața internă și concurența se opun interpretării și aplicării unei reglementări naționale de urgență precum cea prevăzută la articolul 53 alineatul 9 din Decretul-lege nr. 104 din 14 august 2020, aprobat cu modificări prin Legea nr. 126 din 13 octombrie 2020, în sensul că aceasta permite o nouă ipoteză de suspendare, de la 15 august 2020 până la 30 iunie 2021, a procedurilor de executare de către creditorii entităților care au obținut aprobarea planului de reechilibrare, motivată exclusiv în raport cu urgența sanitară, și care se adaugă celei de care asemenea entități au beneficiat deja în temeiul articolului 243-bis alineatul 4 coroborat cu articolul 243-quater alineatul 5 din Tuel [Textul unic al legilor privind organizarea entităților locale], fără ca o astfel suspendare să fie urmată de instituirea unei proceduri colective care să ofere o modalitate alternativă de satisfacere a creanței, cu consecințele pe care această suspendare suplimentară și lungă a procedurilor de executare le determină în termeni de agravare subsecventă a întârzierilor în plățile administrațiilor publice și, prin urmare, de protecție a concurenței și de competitivitate a întreprinderilor creditoare?

____________

1     Directiva 2011/85/UE a Consiliului din 8 noiembrie 2011 privind cerințele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre (JO 2011, L 306, p. 41).

2     Regulamentul (UE) nr. 473/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind dispozițiile comune pentru monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și pentru asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro (JO 2013, L 140, p. 11).

3     Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale (JO 2011, L 48, p. 1).