Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona (Hiszpania) w dniu 11 marca 2021 r. – AD i in. / PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV i DAF Trucks Deutschland GmbH

(Sprawa C-163/21)

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona.

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: AD i in..

Strona pozwana: PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV i DAF Trucks Deutschland GmbH.

Pytania prejudycjalne

Czy art. 5 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego1 należy interpretować w ten sposób, że ujawnienie określonych dowodów odnosi się wyłącznie do istniejących już dokumentów znajdujących się w posiadaniu strony pozwanej lub osoby trzeciej, czy też przeciwnie, art. 5 ust. 1 obejmuje również możliwość ujawnienia dokumentów, które strona, do której skierowany został wniosek o udzielenie informacji, musi stworzyć ex novo poprzez zebranie lub sklasyfikowanie informacji, wiedzy lub danych będących w jej posiadaniu?

____________

1 Dz.U. 2014 r., L 349, s. 1.