Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. travnja 2014. uputio Curtea de Apel Cluj (Rumunjska) – Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean protiv Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

(Predmet C-183/14)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Curtea de Apel Cluj

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean

Tuženik: Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

Prethodna pitanja

Može li se s obzirom na okolnosti spora u glavnom postupku fizička osoba koja s drugim fizičkim osobama sklapa ugovor o udruživanju, a ta udruga nema pravnu osobnost te nije porezno prijavljena ni identificirana radi stvaranja budućeg dobra (gradnja) na zemljištu koje je dio osobne imovine jednog od suugovaratelja smatrati poreznim obveznikom PDV-a u smislu članka 9. stavka 1. Direktive o PDV-u1 ako su porezna tijela inicijalne isporuke izgrađenih konstrukcija na zemljištu koje je dio osobne imovine jednog od suugovaratelja porezno obrađivala kao prodaju koja proizlazi iz upravljanja privatnom imovinom tih osoba?

Treba li se s obzirom na okolnosti spora u glavnom postupku načelo pravne sigurnosti, načelo zaštite legitimnog povjerenja kao i druga opća načela primjenjiva u području PDV-a, kao što to proizlazi iz Direktive 2006/112, tumačiti u smislu da se protive nacionalnim praksama prema kojima porezno tijelo koje je od fizičke osobe inicijalno naplatilo porez na prihod od prijenosa vlasništva osobne imovine, a imajući u vidu da nije bilo bitnih zakonodavnih izmjena u primarnom pravu, dvije godine kasnije na temelju istih činjeničnih elemenata ponovno ocjenjuje njezin položaj, iste te transakcije kvalificira kao gospodarske aktivnosti koje podliježu plaćanju PDV-a te retroaktivno obračunava dodatne iznose?

Treba li odredbe članaka 167., 168. i 213. Direktive o PDV-u, analizirane u svjetlu načela porezne neutralnosti, tumačiti u smislu da se protive tome da u okolnostima spora u glavnom postupku porezno tijelo odbija poreznim obveznicima pravo na odbitak poreza na dodanu vrijednost, koji se mora platiti ili koji je plaćen za robu i usluge uporabljene u okviru oporezovanih transakcija, samo zato što nisu bili porezno identificirani kao obveznici (za potrebe) PDV-a u trenutku kad su im navedene usluge bile isporučene?

Treba li s obzirom na okolnosti spora u glavnom postupku odredbe članka 179. Direktive o PDV-u tumačiti u smislu da se protive nacionalnom propisu koji poreznom obvezniku, na kojeg se primjenjuje poseban režim izuzeća i koji zakašnjelo traži svoju identifikaciju za potrebe PDV-a, nameće obvezu plaćanja poreza koji je trebalo platiti, a da pritom on nema pravo na odbitak vrijednost iznosa poreza koji se može odbiti za svako razdoblje oporezivanja te je to pravo na odbitak moguće izvršiti samo naknadno putem obračuna plaćenog poreza nakon identifikacije poreznog obveznika PDV-a, s mogućim posljedicama na izračun dodatnih iznosa?

____________

1 Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, str. l.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.).