Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 11. aprīlī iesniedza Curtea de Apel Cluj (Rumānija) – Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean/Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj

(lieta C-183/14)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Curtea de Apel Cluj

Pamatlietas puses

Prasītāji: Radu Florin Salomie un Nicolae Vasile Oltean

Atbildētāja: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj

Prejudiciālie jautājumi

Vai fizisku personu, kura noslēdz sabiedrības līgumu ar citām fiziskām personām – izveidojot sabiedrību bez juridiskas personības, kas nav nedz deklarēta, nedz reģistrēta kā nodokļu maksātāja –, kura mērķis ir nākotnē uzcelt (ēku) uz zemesgabala, kas ir dažu līgumslēdzēju privātīpašumā, ņemot vērā pamatlietas apstākļus, var uzskatīt par PVN maksātāju saskaņā ar PVN direktīvas 1 9. panta 1. punktu, ja sākumā – no nodokļu režīma viedokļa – uz dažu līgumslēdzēju īpašumā esošā zemesgabala uzcelto ēku nodošanu nodokļu iestādes uzskatīja par pārdošanu, kas ietilpst minēto personu privātīpašuma pārvaldības jomā?

Vai, ņemot vērā pamatlietas apstākļus, tiesiskās noteiktības un tiesiskās paļāvības aizsardzības principi, kā arī pārējie vispārējie principi PVN jomā, kuri izriet no Direktīvas 2006/112, ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem ir pretrunā tāda valsts prakse, pamatojoties uz kuru nodokļu iestāde, vispirms iekasējusi no fiziskās personas nodokli par ieņēmumiem no privātīpašumā ietilpstoša īpašuma nodošanas, bez jebkādiem būtiskiem primāro tiesību grozījumiem, uz to pašu faktu pamata, divus gadus vēlāk atkārtoti pārskata šo pozīciju un kvalificē tās pašas darbības kā PVN pakļautu saimniecisko darbību, ar atpakaļejošu datumu aprēķinot blakusizmaksas?

Vai PVN direktīvas 167., 168. un 213. pants, skatot tos saskaņā ar nodokļu neitralitātes principu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem ir pretrunā situācija, kad – pamatlietā aplūkojamajos apstākļos – nodokļu iestāde liedz nodokļu maksātājam tiesības atskaitīt pievienotās vērtības nodokli, kas maksājams vai ir jau samaksāts par precēm un par pakalpojumiem, kas izmantoti ar nodokli apliekamiem darījumiem, tā vienīgā iemesla dēļ, ka viņš nebija reģistrēts kā PVN maksātājs brīdī, kad viņam tika sniegti attiecīgie pakalpojumi?

Vai, ņemot vērā pamatlietas apstākļus, direktīvas 179. panta normas var interpretēt tādējādi, ka tām ir pretrunā valsts tiesību norma, kura paredz nodokļu maksātājam, kuram piemēro īpašo atbrīvojumu režīmu un kurš novēloti ir lūdzis to reģistrēt kā PVN maksātāju, pienākumu samaksāt nodokli, kas būtu bijis iekasējams, bez tiesībām atskaitīt par katru taksācijas periodu atskaitāmā nodokļa summas vērtību – [proti,] atskaitīšanas tiesībām, kas tiks izmantotas vēlāk nodokļu deklarācijā, kura tiks iesniegta pēc nodokļu maksātāja reģistrācijas par PVN maksātāju, kam varētu būt ietekme uz blakusizmaksu aprēķinu?

____________

1  Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 1. lpp.).